C kolenie pre dopravne spoloenosti

Èlovek prekladá celý svoj ¾ivot, prinajmen¹om tento názor existuje a my by sme radi oèakávali takúto realitu. Ak je to naozaj, potom sa v¹etky formy vzdelávania rodí ako u¾itoèné a drahé, preto¾e nás stále viac a viac intenzívne realizuje na¹e vlastné plány. Dospelý zamestnanec dnes nie je vhodnej¹ím spôsobom ako získa» cenné vedomosti, ako aj ¹kolením. Korporácie, ale aj malé firmy veµmi èasto posielajú svojim µuïom na ïal¹ie vzdelávanie.

Zaèa» v cvièení je nepochybne urèitý èas, aj va¹e vlastné úsilie, ale prakticky v¾dy vráti to isté s pomstou. V be¾ných bytostiach si nemô¾eme v¾dy dovoli» sedie» s knihou alebo s vlastným uèiteµom a skontrolova» nové zruènosti. Sme príli¹ zaneprázdnení, chýbajú nám peniaze alebo motivácia. Nakoniec sa nikdy neuèíme a rozvíjame na¹e obzory. Toto zase spôsobí úplné spomalenie v poslednom napísanom èlánku. Nie sme nijako predvídané, keï budeme èeli» novým výzvam, v konkrétnej oblasti nie sme dostatoène informovaní, nie sme schopní sa rozvíja». Poèas ¹kolenia spoloèností máme istotu, ¾e informácie, s ktorými sa stretávame, sú autentické, sme dobre informovaní a budeme môc» vyu¾i» získané poznatky v perspektíve. Takéto správanie v¾dy platí, bez ohµadu na to, èo robíme profesionálne. Chu» dokonèil výcvik, teda nielen väè¹í výkon, ale aj mo¾nos» "ladenia" ná¹ho CV, alebo získa» podporu. & Nbsp; zamestnávateµ vidí, ¾e sme neustále trénova» stále sa domnieva, ¾e by sme predstavujú vklad a mô¾e da» svoje obchodné výhody. Toto zamestnanie bude pre nás dobré a realizácia bude rovnaká s my¹lienkou. Dokonèenie ¹túdia nie je poslednou zárukou, ¾e sa staneme ¾ivotaschopným materiálom na predaj, je to viac ako záruka na poslednú, ¾e budeme ma» v¹etky vedomosti, ktoré budeme potrebova». Pri odbornom vzdelávaní sa mô¾ete nauèi» oveµa viac a niekedy aplikova» svoju kvalifikáciu v praxi a vyrába» lep¹ie produkty. To motivuje ïal¹ie úlohy a je lep¹ie a lep¹ie.