Carpenter andrzej andrzej

Profesia tesára existovala tisíce rokov. Staèí spomenú», ¾e som sa zaujímal o túto prácu s biblickým Je¾i¹om Kristom spolu s na¹ím otcom Józefom. Umenie obrábania a dávania zdanlivo stratilo nieèo dôle¾ité spolu s vývojom metód a vznikom odli¹ného spôsobu výrobkov a telies, ale aj dnes tesárske spoloènosti si nes»a¾ujú na nedostatok objednávok.

Ako sa dnes ukazuje, tesárske spoloènosti sú èasto veµmi efektívne a moderne organizované podniky, ktoré vo svojej práci vyu¾ívajú najmodernej¹ie technologické rie¹enia a nie sú v poslednej stratégii po ostatných priemyselných èastiach.

Základom ich hry sú, samozrejme, akýkoµvek typ drevoobrábacieho stroja, a teda: píly, hoblíky, tlmièe, frézovacie stroje, sústruhy a tie¾ zariadenia men¹ej veµkosti, ale nie menej potrebné, ako sú vàtaèky a skrutkovaèe, klapkové stroje alebo tieto svorky ,

Nemenej dôle¾ité sú aj iné zariadenia pou¾ívané v stolárskych dielòach, hoci nie sú urèené priamo na obrábanie materiálu. Dodr¾iavajú ich aj priemyselné. Nástroje tohto tvaru sa pou¾ívajú na spracovanie odpadu vznikajúceho pri výrobnom pohybe - triesok, prachu a tie¾ originálnych èastíc tohto druhu. Vïaka tomu je tesárske pole riadne vyèistené od posledného druhu odpadu bezúdr¾bovým spôsobom a dopravené na sklad, zvyèajne umiestnený mimo hlavnej budovy závodu.

Aké dobré èipy a nemusia pristá» v ko¹i - zvyèajne sa pou¾ívajú na spaµovanie a vykurovanie v tejto rade závodov. Existuje aj nový spôsob riadenia hrub¹ích triesok - ich predaj ako základ pre klietky ¹kreèkov, aj originálne zvieratá tohto druhu.