Centralny vysavae

Radi by sme boli v byte èistí, ale nie ka¾dý má rád samotný proces èistenia. Nemá zmysel pre posledný, alebo èi máme koberce alebo chodníky v bloku, musíme èas od èasu vysáva» ich príle¾itosti. Táto práca je dos» hluèná, spája sa so zdvíhaním vysávaèa. Odstraòovanie prachu vedie týmto spôsobom.

Zaujímavou alternatívou k tradièným vysávaèom je metóda nazývaná centrálny vysávaè. Centrálne vysávanie zabraòuje tvorbe prachu, je u¾itoèné pre alergikov, nie je potrebné odstráni» z bytu do vysávaèa. Vysávané miestnosti sú dlh¹ie bez prachu. Takýto dôle¾itý systém na vysávanie je najlep¹ie usporiadaný v ¹tádiu výstavby alebo rekon¹trukcie domu, keï e¹te nie sú dokonèené steny. Najdôle¾itej¹ou èas»ou centrálneho vysávaèa je centrálna èas», do ktorej sú nasmerované tuhé rúrky na sacie zásuvky umiestnené v stenách. Pri vysávaní sa pou¾íva flexibilná hadica, ktorej úèelom je najrýchlej¹ie hniezdo. Centrálna jednotka by mala by» umiestnená mimo obytnej plochy - v suteréne, v gará¾i alebo v inom finanènom priestore.V miestach, kde podlaha vy¾aduje èasté zametanie, tak v kuchyni alebo v hale, mali by ste zvá¾i» in¹taláciu automatického odpra¹ovaèa. Na úrovni podlahy je umiestnená jedna príklepová prísavka pre niektoré spojené s kon¹trukciou. Vysávaè, nasávaný no¾ným tlaèidlom na medzere, nasáva nevy¾iadaný odpad. Automatické lopatky mô¾u by» umiestnené v zemi skrinky alebo priamo na ráme. Stojí za to in¹talova» takúto lopatku v blízkosti krbu, aby sa rýchlo zbavil popola alebo drevených ¹tiepok.Centrálny vysávaè má mnoho výhod. Bohu¾iaµ, nevýhoda je dos» veµká, a preto sú centrálne vysávaèe v Poµsku stále uznávané ako luxusné rie¹enia.