Chemia zneeistenia ovzdu ia novej ery

Vo v¹etkých èastiach a odvetviach priemyslu, kde výrobok technologického procesu produkuje prach a jednotlivé neèistoty, je potrebné pou¾íva» pekné a silné metódy úpravy a úpravy prachu.

Opeµovanie výrobného prostredia, ku ktorému dochádza v dôsledku spracovania materiálov, poèas brúsenia, pílenia alebo vàtania, ako aj pri nalievaní sypkých materiálov, ovplyvòuje skupinu získaného výrobku, bezpeènos» a zdravie µudí, ako aj ziskovos» a efektívnos» výroby. Malý vo vzduchu je tie¾ dôle¾itý pre prácu s elektrickými nástrojmi a výrobnými organizáciami - menej prachu výrazne predl¾uje ¾ivotnos» zariadení. Urèité druhy prachu mô¾u by» toxické pre µudské telo, jemný prach tie¾ zvy¹uje riziko výbuchu, a preto je potrebné pou¾i» úèinný systém odpra¹ovania na pracovných významoch.Úlohou systémov na odsávanie prachu je zachyti» prach a èasticové látky rozpustené vo vzduchu, výfukových plynoch a priemyselných plynoch, potom ich prepravova», odfiltrova» a skladova». Dôle¾itým prvkom systému sú lokálne výfuky, to znamená in¹talácie, ktoré sú dané v krátkej då¾ke od centra na popra¹ovanie. Miestne odsávaèe zachytia a dosiahnu odstránenie zneèistenia v byte svojej výroby, v poslednej rade odstraòujú prach zo vzduchu a chránia jeho premiestnenie na mieste. Druhým obdobím je vyprázdnenie prachu spolu s odsávaným vzduchom, èistiacimi zariadeniami alebo ich oddeµovaním v pozadí, kde zneèistenie nebude fungova» v ¹kodlivých technológiách.Systém zhroma¾ïovania prachu by mal by» pevný, tak¾e nemô¾e vytvára» elektrostatické náboje, ktoré by mohli by» príèinou samovznietenia alebo výbuchu, mali by by» vyrobené z odolného a spoµahlivého stavu materiálov odolných voèi korózii a oderu. In¹talácia musí by» tie¾ tesná, èo poskytne prevádzkovú úèinnos», úèinnos» a spoµahlivos».Systém zberu prachu je prispôsobený podmienkam a potrebám pracoviska, a preto sa jeho vzhµad, výroba a in¹talácia usilujú o preferencie a potreby.Vynikajúca trieda odvodòovacieho systému poskytne èerstvý vzduch, komfort a istotu na pozadí výroby a bude pozitívne ovplyvòova» pokrok spoloènosti.