E k gastronomia

Bezpeènostné dosky sa tie¾ oznaèujú ako bezpeènostná hlavica alebo membrána. Spôsob aplikácie je reakcia na test, ktorá preto má obmedzenú bezpeènos».

Nonacne

Úèelom roztrhávacích kotúèov je umiestni» príli¹ veµký tlak na správne miesto, ktoré vzniká na konci poruchy. Zariadenia mô¾u by» implementované v iných systémoch. Odli¹ujú sa medzi sebou v závislosti od typu in¹talácie a média. Mô¾u poèíta» s originálnymi tvarmi, rôznymi typmi technologických rie¹ení, ktoré boli pou¾ité na výrobnej úrovni. Mô¾u by» vyrobené aj z nových materiálov.

Princíp roztrhávacích kotúèov sa poèíta s tým, ¾e prevádzkové médium sa rýchlo odoberá z zabezpeèeného zariadenia prázdnym prierezom, ktorý bol vytvorený v dôsledku poru¹enia vymeniteµnej dosky.

Bezpeènostné dosky mô¾u by» individuálne prispôsobené typu in¹talácie alebo riadu. Vyrábajú sa v súlade s po¾iadavkami klienta. Dla¾dice, ktoré tvoria továrenské napätie, sú zïaleka najznámej¹ie. Keï tlak v nádr¾i dosiahne ohrozujúcu vý¹ku, dla¾dice sa zlomí. Vïaka tomu sa riziko zlyhania zastaví oveµa men¹ie.

Laserové dosky sú tie¾ k dispozícii na predaj pomocou laserovej technológie.

Pou¾itie bezpeènostných dosiek v spojení s bezpeènostnými ventilmi je veµmi typické. V tomto usporiadaní má doska ochranu pred koróziou, neèistotami alebo po¹kodením, ktoré sa nakoniec vyskytujú na konci poèasia.

V¹etky lacné a ventily musia robi» prísne bezpeènostné pravidlá, ktoré sú diktované zákonom.