Eistenie lo iska

Grey Blocker

Magnetické filtre sú úplne novou stratégiou veµkosti èistenia kvapalín z èastíc. A ide o ¹tandardné rie¹enie v prípade olejov a navy¹e chladiace kvapaliny. Magnetická filtrácia je mimoriadne úsporná, efektívna a ekologická.

Magnetické filtre sú primárne navrhnuté tak, aby chránili priemyselné ústredné kúrenie, ako aj horúcu vodu. Súèasne sa venujú ochrane chladiacich a vykurovacích zariadení a tie¾ v¹etkým typom zariadení, ktoré sú uvedené v diskutovaných in¹taláciách. Magnetické filtre chránia pred pevnými èasticami. Magnetické filtre idú rozhodujúcim spôsobom, aby sa zabránilo po¹kodeniu in¹talácie a zariadenia v nej. Okrem toho vytvárajú v oblasti zvy¹ovania úèinnosti in¹talovaných magnetizérov. A dávajú mo¾nos» zní¾i» náklady na prevádzku alebo údr¾bu zariadení a zní¾i» odpor vody alebo prietoku kvapaliny v zariadení.Magnetický filter má mnoho výhod a veµa aplikácií. Pomocou magnetických filtrov sa mô¾ete stretnú» na vodovodných zariadeniach (prívod vody pre in¹talácie, v uzavretej kon¹trukcii s pou¾itím jednotlivých zariadení dodávaných s pou¾iteµnou vodou (napr. Práèka na staveniskách s núteným obehom.Výber správneho magnetického filtra by sa mal zamera» predov¹etkým na parametre procesu. To je rozhodujúci faktor v charaktere, typu procesnej kvapaliny, mno¾stve a mno¾stve neèistôt a stále úèinnosti, ktorú chceme urobi», a oèakávanú úèinnos» filtrácie.Pri magnetickej filtrácii nie sú k dispozícii ¾iadne materiály. Pracovné prvky filtra sa mô¾u èisti» a samotné magnetické filtre majú nízky odpor proti prietoku. Niektoré magnetické filtre doká¾u zachyti» èastice s plochou men¹ou ako 1 mikrón. Zneèistenie z filtra je odstránené v polosuchom vedomí, a preto strata tekutiny je oveµa men¹ia. Magnetická filtrácia v¹ak zvy¹uje investièné náklady. Po prvé, náklady na magnetický filter sú oveµa ten¹ie ako v prípade úspechu ¹tandardných membránových filtrov. Obsah preto má jedineènú poruchu v magnetických filtroch, èo je zvlá¹» rýchlo eliminované kvôli vysokému zní¾eniu prevádzkových nákladov.