Exoticky alat s kuracim masom

Èerstvé, ¹»avnaté ¹aláty sú neoddeliteµnou súèas»ou mnohých poµských a nielen na¹ich jedál. Je dôle¾ité, aby boli prakticky vyrobené zo v¹etkej zeleniny, integrované s cudzími µuïmi v pravých èastiach a správne ostré. Niet divu, ¾e si nedoká¾eme predstavi» ka¾dodenné druhé jedlá bez chutného ¹alátu, ktoré nielen¾e obohacuje chu» tradièného mäsa so zemiakmi, nakoniec existuje aj skutoèná vitamínová bomba, ktorá je potrebná na správne uchovanie vlastného tela.

Domáce ¹alátyHotové ¹aláty sa dajú získa» v rastlinách, esteticky balené v plastových nádobách a dokonale ochucené. V prípade nehôd sa v¹ak podobne ako vlastné zlo¾ené surové ¾elezo a ich skutoèné zaobchádzanie je potreba rozomeli» v¹etku zeleninu na strúhadlo alebo muèi» ich drvenie. Je u¾itoèný v elektrickom drvièi na zeleninu v ka¾dom dome. Toto malé zariadenie, veµkos» kanvice alebo hrnca, sa zmestí do ka¾dej kuchyne. Je vybavená vhodným kontajnerom, do ktorého dajte olúpanú zeleninu celú, prípadne ju nakrájame na konkrétnej¹ie úlomky. Av¹ak veµký drviè by mal by» schopný zvládnu» aj v¹etky druhy zeler alebo èervenej repy.

Elektrický drviè zeleninyTakýmto drvièom je posledná ¹kola, ako pripravi» chutný, aromatický ¹alát za chvíµu. Staèí, ak vlo¾íme mrkvu, cibuµu, kapustu alebo inú zeleninu v kombinácii, ktorú chceme veµa, zapnite prístroj a po niekoµkých sekundách mô¾eme vytiahnu» celú nádobu nakrájanú zeleninu. A to v¹etko bez toho, aby ste si strka» prsty a nechty na strúhadlo, alebo strieka» rastlinný extrakt v kuchyni - esteticky, rýchlo a tak ako tak. Takýto drviè urèite prispeje k ka¾dej domácnosti, ktorá chce svoju rodinu s chu»ou jes» èerstvé ¹aláty a ktorá sa nevyberá ka¾dý deò s príle¾itos»ou na mletie zeleniny na grilovanie. Je to jedlo, ktoré chráni svoj vlastný èas, a motivuje k poslednej, aby jedol aj veµmi surovú, èerstvo nakrájanú zeleninu!