Fakturaeny program pre android

Program fakturácie umo¾òuje vydáva» rôzne druhy fakturaèných materiálov na vytvorenie rýchleho, pokojného a usporiadaného. Modul Comarch ERP Optima Invoices je zvlá¹» prirodzený na pou¾itie. S ním mô¾ete vyda» dokumenty v urèitej mene.

Táto aplikácia je úplne synchronizovaná s inými prvkami systému Comarch. Informácie sa aktualizujú v celom rozsahu, èo má za následok jednoduchú úètovnú slu¾bu. S ohµadom na funkènos» (mo¾nosti predaja a nákupu, výmena dokumentov na internete tento modul pravidelne vyberá najlep¹ie rie¹enie na trhu medzi úèinkami tohto modelu.Ïal¹ím nástrojom, ktorým je Okno Dedicated Sales, mô¾ete zobrazi» v¹etky inzeráty a dokumenty týkajúce sa daného dodávateµa. Toto je pre úètovníkov mimoriadne výhodné rie¹enie. Navy¹e tento nápad preberá funkciu tlaèe. To v¹etko funguje, ¾e systém veµmi uµahèuje fungovanie spoloènosti alebo podniku a je to príjemnej¹ia práca.Program Comarch ERP Optima Faktury je ideálny najmä pre jemné a stredne veµké firmy, kde úètovné oddelenie nie je významné a zamestnancom pomáha spolupráca a podpora. Takouto funkciou je iba faktúrny modul ako sklad na odoslanie a fakturáciu, ktorý uµahèuje prácu zamestnancov a zni¾uje mo¾nos» vzniku chýb. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry s ich okam¾itou korekciou a potlaèiteµnos»ou.Fakturácia Comarch Optima ERP faktúry vám umo¾ní: vystavovanie predajných faktúr a nákup, Fiscalization pre ¾eny fyzické podpory pre v¹etky predaje v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výberu vzorov platby (bankový prevod, náhrada, v hotovosti a plus s tými, urèené pre klientsky softvér a správu registra a zákaznícku podporu.