Fi kalna pokladnica allegro

My daòoví poplatníci, s registraènou pokladnicou, sú takmer v urèitom tempe. Alebo teda v taxíkoch, t. J. V potravinárskych podnikoch alebo v kinách, t. J. Prítomných v dlhých obchodoch alebo napokon v apartmánoch poskytujúcich rôzne men¹ie slu¾by. Mô¾ete si vymieòa» nekoneèné hodnoty v hodnote. Povedzme tie¾, ¾e ak nieèo kúpime na internete, keï dostaneme balík - okrem samotného produktu, mali by sme dosta» aj potvrdenie.

Prekraèuje skutoènos», ¾e daòoví poplatníci, ktorí predávajú za prácu fyzických osôb (ktoré teda nepodnikajú a poµnohospodárom s pau¹álnou sumou, majú vo svetle zákona povinnos» starostlivo zaznamenáva» obchod s pomocou uvedených registraèných pokladníc. Prax v¹ak ukazuje, ¾e sa lí¹i od prítomnosti.

Èo musíme v¾dy robi» ako podnikateµ, keï fi¹kálna pokladnica prestane fungova»? A posledný v chuti aspoò na správny èas ... Alebo máme príle¾itos», aby sme neboli nútení - z dôvodu dostupných dôvodov - strati» predaj?

S pomocou nie je tu niè ako rezervná pokladòa. Vo formulári, keï je pokladnica po¹kodená, mô¾e daòovník prevzia» z rezervnej rezervy. Samozrejme, ak ho má. Z právneho hµadiska podnikatelia nepochybne nemajú túto povinnos» ma» nadbytoèné registraèné pokladnice. Sú v¹ak u¾itoèné najmä v stacionárnych zariadeniach aj vo výnimoèných supermarketoch. Vo výnimoèných prípadoch - aká je stabilita pa¹ovania hlavnej banky, ktorá chce naïalej predáva», je isté, ¾e jediným rozumným rie¹ením je pou¾itie rezervnej pokladnice. Mimochodom: mô¾ete o òom dobre èíta» v umení. 111 ods. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie finanènej in¹titúcie je nepochybne niè príjemné. Aby sme situáciu zachránili pomocou rezervnej pokladnice. Upozoròujeme v¹ak, ¾e v okamihu, keï má daòový poplatník dobrú registraènú pokladnicu na predaj, mal by o tejto skutoènosti rýchlo informova» príslu¹ný daòový úrad. Oznámenie by malo obsahova» prílohy, ako napríklad: znalos» zlyhania zariadenia, ako aj informácie o výmene po¹kodených náhradných zariadení. Výsledkom je, ¾e je dôle¾ité, aby sa registraèná pokladnica nachádzala na mieste predaja.