Fi kalna pokladoa

Ostrou fiskálnu vstupenku er-a285p by mali tvori» v¹etky ¾eny, ktoré preberajú svoju finanènú èinnos» a ich príjmy prekroèili limitnú hodnotu stanovenú Ministerstvom financií. Tak¾e táto osoba je zodpovedná za registráciu ka¾dého predaného výrobku pomocou pokladnice. Tento malý elektronický prístroj je v prvom rade registrom objemu dopravy a dane (dobrej a DPH splatnej z maloobchodného predaja výrobkov. Fiskálna pokladnica je preto základom pre odhad s daòovým úradom.

Aké peniaze sa rozhodnú?Existuje niekoµko typov pokladníc v predaji: pokladnièné pokladnièné pokladne, pokladnièné pokladne, jednokomorové pokladne, systémové alebo ¹pecializované registraèné pokladne. Ka¾dá z nich má priamu schôdzku a medzi lekáròami, taxíkmi, autobusmi alebo re¹tauráciami sa dajú nájs» osobitné prostriedky.

V tejto oblasti chceme predov¹etkým priblí¾i» výhody pokladnice POS. Zaènime tým, ¾e vysvetlíme, èo je pokladòa POS. POS hotovosti alebo EPOS z elektronického predajného miesta v angliètine, èo znamená elektronický predajný systém. Jedná sa zvyèajne poèítaèové pokladnice in¹talované s fiskálnou tlaèiaròou. Veµmi èasto sa stáva, ¾e je jednoducho poèítaè vybavený: monitorom, klávesnicou, èítaèkou èiarových kódov, displejom pre mu¾a a èitateµom dohôd o pô¾ièke.

výhodyVýhody POS pokladnice je predov¹etkým skutoènos», ¾e ich èes» a ¹týl urèite ¾i» slobodne zvoleného vo vz»ahu k tomu, aké sú potreby obchodu. Ïal¹ou nevýhodou je posledná skutoènos», ¾e len daòová tlaèiareò podlieha schváleniu a musí ju kompenzova» slu¾ba. Zostávajúce pokladnièné prvky POS by mali by» v¾dy vymenené a mali by by» vymenené prvou lep¹ou slu¾bou. Výhody nahradenie kasy je mo¾né spomenú» skutoènos», ¾e softvér na posledný druh peòazí mô¾e by» voµne vypracovaný a uplatòovaný na potreby obchodu. Za zmienku stojí skutoènos», ¾e takéto cash sú zdobené pevných diskov, ktoré sú v èase nahrávania a u¹etri» veµa èasu Big Time µubovoµný poèet dokonèených transakcií (vedomosti o prijatí mô¾e by» vydané aj umiestni» niekoµko rokov!. Na jednom konci je potrebné uvies», ¾e pokladnice sú tie¾ prehµadné a veµmi príjemné na pou¾itie.