Filmy o produkcii eokolady

Èokoláda je jedným z módnych lahôdok. Nájde rôzne aplikácie v kuchyni, komunikuje to v mnohých mo¾nostiach. Takmer v ka¾dom obchode mô¾ete získa» èokoládové výrobky v rôznych formách. Módnou je tie¾ mlieèna èokoláda a horká èokoláda.Výroba èokolády je dos» komplikovaný proces. Prvou úrovòou produkcie je èistenie kakaových bôbov z ko¾e. Potom sa obilie podrobí tepelnému spracovaniu, poèas ktorého sa baktérie uvoµòujú. Ïal¹ím krokom je vystavenie pra¾eného jadra takzvanému výbuchu, inak povedané jednoduché. Jedlo sa rozomelie a výsledkom tohto mechanizmu je tvorba kakaovej tekutiny. Potom sa faktory riadne rozdeµujú v závislosti od toho, ktorý produkt chcete získa». Bunièina je v automatickom re¾ime znaène rozdrvená. Po vstupe do týchto procesov si udr¾uje úlohu voµného, èo sa nazýva vákuum. Spôsobuje to procesy spájania. Na prácu s èokoládou je potrebné pou¾i» vhodné stroje. Na rezanie kakaovej hmoty sa pou¾ívajú dva a pä»valcové mlyny. Dôle¾itou etapou výroby èokolády sú stroje nazývané "konszami". Procesy kongovania sa vykonávajú ako horúce, tak aj mokré. Proces zahrievania je kµúèovou etapou výroby èokolády. Koneèná fáza výroby sa uskutoèòuje v zariadení nazývanom orezávaè ceruziek. Spracovanie s tým súvisí s rozpadom kakaového masla na kry¹tály s najni¾¹ími rozmermi. Vïaka tomu èokoláda získava svoj vlastný chu» a dôle¾itý lesk.