Informaeneho systemu prokuratury

IT systém je najèastej¹ie spájaný ako spôsob, ktorý podporuje prevádzku spoloènosti. Z týchto systémov mô¾eme rozlí¹i» riadenie obchodných procesov, plánovanie podnikových zdrojov, riadenie vz»ahov so zákazníkmi, riadenie vz»ahov s podnikmi, plánovanie potrieb materiálu a riadenie dodávateµského re»azca. Poèítaèový systém bude pravdepodobne obzvlá¹» zlo¾itý, napríklad v modeli bezpeènostných systémov letísk na letiskách alebo v úspechoch bankových systémov alebo systémov súvisiacich s výrobou.

Prolesan Pure

Rozhodujúci faktor pre komplexnos» informaèného systému je odvodený z mno¾stva prvkov, ktoré tento systém spája a funkcií, ktoré plní vïaka pou¾itému softvéru. Tvorbu informaèných systémov zastavujú ¹pecializovaní in¾inieri. Proces ich výroby je veµmi jemná vec, pravdepodobne by som sa rád zúèastnil mnohých ¹pecialistov a veµkého mno¾stva kapitálu. Projektovanie poèítaèového systému je spojené so znaèným rizikom neúspechu spojeného s kurzami jeho prípravy a èasom potrebným na posledný. Mô¾e tie¾ odhali», ¾e poèas procesu predaja sa objaví iný konkurenèný systém. Pri návrhu informaèných systémov sa získa modul na hodnotenie výrobného procesu známy ako CMM - Capability Maturity Model. Vzhµadom na komplikovaný proces hodnotenia tento modul hodnotí postupy pou¾ívané pri tvorbe metódy a poskytuje mu hodnotenie týkajúce sa disciplíny jej záväznosti. Rating je pä»stupòový a èím ¹ir¹í je, tým dlh¹ie je riziko úspechu. Poèítaèové systémy pre dôle¾itú prácu majú spracovanie dát kombináciou súboru súvisiacich prvkov a správania sa poèítaèovej technológie k nim. Prvky poèítaèových systémov sú poèítaèový hardvér, softvér, µudia, postupy a bázy poznatkov. Hardvérová zlo¾ka informaèných systémov mô¾e by» poskytovaná zo zariadení na zber dát, komunikáciu medzi týmito zariadeniami, komunikáciu zamestnancov a poèítaèov, snímaèov, akèných èlenov a nových zariadení.