It system typu b2b

Mnohé z na¹ich spoloèností sa ¹pecializujú na predaj a zriaïovanie informaèných systémov na prevádzku stravovacích a hotelových a stravovacích zariadení. V závislosti od charakteru vá¹ho podnikania existujú rie¹enia pre mladé priestory, ako aj pre väè¹í re¹tauraèný re»azec. Rie¹enia sa vo vz»ahu budú háda», alebo sa musíme vzda» & nbsp; kaviareò, pizzeria, hotelová re¹taurácia a mo¾no aj rýchly servis. Gastronomické systémy sa te¹ia rastúcej popularite. Menej a menej èasto mô¾eme získa» gastronomickú polo¾ku, ktorá nemá ¾iadny softvér na podporu predaja.

Samotný POS systém je najmodernej¹ou aplikáciou pre prevádzku stravovacích zariadení. V dôle¾itých poµských mestách je sie» oprávnených zástupcov. Ponúkajú servisné miesto a servis pre obe lokálne jednotky, a tie, ktoré ako súèas» individuálnej ¹truktúry alebo fran¹ízy majú veµa stravovacích zariadení po celom na¹om vlastnom.

Tu je príklad modelu IT infra¹truktúry pre stravovaciu spoloènos»:

Je skutoène navrhnutý tak, aby komponenty umo¾òovali u¾ívateµovi maximálne výhody. Ich integrácia a aktivity na podobných databázach zvy¹ujú efektívnos», zlep¹ujú kvalitu slu¾ieb zákazníkom, jednoduch¹ie vykazovanie a úètovníctvo jednotky, bez ohµadu na to, èi sa nachádza re¹taurácia alebo re¹taurácia.

V tomto ¹tádiu zámerne neposkytujeme spoloènosti konkrétny zákaznícky plán. Predpokladajme, ¾e rie¹enie je podporované kombinovaným systémom, ktorý umo¾ní obslú¾i» pozície èa¹níkov a barov, ako aj v¹etky správy skladového hospodárstva. V závislosti od implementácie mô¾e program pracova» s dotykovým terminálom, èítaèkou magnetických kariet, kupónom èa¹níka, ¹upinami, voucherom a faktúrami, fi¹kálnou tlaèiaròou, zásuvkou, nápojovým automatom atï. na jednotlivé vety, s pou¾itím ¹tandardného PC vybavenia.