Kodex prace zamestnancov

V dne¹nej dobe nie je len problém nájs» primeranú, dobre platenú a systematickú prácu. Medaila je z dvoch strán: nájdenie dobrého, priateµského a svedomého èloveka je celkom výzvou. Prosperujúca spoloènos», ktorá chce získa» dobrú prácu, sa pýta na svojich hostí, ale nestará sa, aby ich strávili.

Preto motivuje svojich zamestnancov a zamý¹µa sa nad ich rastom a primeraným vzdelávaním zamestnancov. Od jeho zamestnania sa vyberá výcvik zamestnanca, tak¾e keï riadne vedený zamestnanec vytvára svoju kariéru. Je nesmierne dôle¾ité, èi bude na zaèiatku svojho pracovného veku vybavený dôle¾itými pracovnými nástrojmi, alebo nájde svojho mentora, na ktorom bude schopný modelova» sa, aby získal zdrav¹ie výsledky v ïal¹ej pracovnej pozícii. Dobrý zamestnanec zastaví hnaciu silu svojho zamestnávateµa, preto sa musí cíti» v pozadí. Na druhej strane spoµahlivý zamestnávateµ získa re¹pektovanie na¹ich podriadených a to isté umo¾òuje vzájomné výhody. Èlovek sa chce v takejto spoloènosti roz¹íri» a zamestnávateµ, pre v¹etkých a na¹u posádku, investuje do ïal¹ieho vzdelávania zamestnancov. Organizuje interné ¹kolenie, ale zároveò vyzýva externé spoloènosti, ktoré sa ¹pecializujú na ¹kolenie, aby spolupracovali. Diverzifikuje ka¾dodennú prácu, umo¾òuje vyhµadáva» rôzne rie¹enia, mo¾nosti. Takéto opatrenia zabraòujú vypáleniu kon¹tanty a stimulujú µudí, aby konali. Stále viac, ak sa zaèína výcvik zamestnancov na perfektných miestach, kde okrem získania ïal¹ích informácií má posádka èas venova» sa veµkej integrácii. Mô¾u tu by» strediská, kde okrem typového tréningu je priestor na paintballové hry, plavecký bazén, jazdu na saniach alebo trochu inak, èo umo¾òuje pozitívne trávenie voµného èasu s na¹imi priateµmi. Vyu¾íva energiu na výkon, uèí tímovú prácu a dáva nám príle¾itos» vytvori» priateµské spôsoby výroby.