Kolenia pre zamestnancov 2016

Núdzové osvetlenie je vsadené do stále rastúceho poètu objektov. Zvyèajne ide o domy, výrobné haly aj jednotlivé pracoviská, ako aj metódy a univerzity. Dne¹né núdzové osvetlenie sa ¹íri aj v súkromných domoch - rodinných domoch a bytoch.

Núdzové osvetlenie sa nastavuje tak, aby náhle vypnutie prívodu elektriny nespôsobilo neoèakávané vypnutie osvetlenia. V takýchto situáciách by takýto zá¾itok mohol prinies» katastrofálne výsledky, ako napríklad v dielni, kde pracujú stroje s pohyblivými èas»ami, nechránené krytom. Preto aj v malej stavbe boli vhodné ustanovenia týkajúce sa potreby pou¾itia núdzových osvetµovacích zariadení.Núdzové osvetlenie, ktoré hrá na inom princípe. To, ¾e existuje kvôli svietidlám, v ktorých je získaná malá batéria. Nabíja sa poèas správneho fungovania elektrickej siete, prièom poèas útlmu napätia sa núdzové osvetlenie automaticky zatvára a nabíja batériu z batérie. Tento prístup vy¾aduje pridanie dodatoèného procesu do bodu osvetlenia, ktorým je fázový vodiè so ¹pecifickým napájaním bez ohµadu na hodnotu spínaèa svetla. Bolo by dobré, keby svetelný zdroj v ráme bol ¾iarovka, preto¾e pou¾íva niekoµko prúdov. LED svietidlo umo¾òuje pou¾itie be¾ných LED svietidiel dostupných v obchode, nie je potrebné kupova» ¹peciálne ¾iarovky u výrobcu.Nový systém prevádzky systému núdzového osvetlenia je centralizovaný zdroj energie. V samostatnej miestnosti sa skladá zo sady vysokokapacitných batérií, ktoré si kúpia na osvetlenie v celom dome, dokonca aj mnoho hodín. Po dlh¹í pracovný èas osvetlenia a navy¹e mo¾nos» vyu¾itia energie inými zariadeniami sa generátory dodatoène nastavujú.