Krajae 310pt

Obaja v domácej oblasti, keï a rôznymi spôsobmi podniky, sme obklopení organizáciami a nástrojmi. Sú navrhnuté tak, aby nám uµahèili vykonávanie rôznych druhov práce, ale ich jediným kµúèovým projektom je okrem toho ¹etri» èas. Jedným z týchto zariadení je krájaè.

Eklektický krájaè mo¾no pou¾i» na krájanie mäsa, údenín a chleba. Najdôle¾itej¹ie a najdrah¹ie funkcie tejto in¹titúcie sú no¾e pre krájaè. Starostlivos» o ne nám umo¾ní výrazne zvý¹i» ¾ivotnos» krájaèa a vyvinú» lep¹iu funkènos» prístroja. Krájacie no¾e vy¾adujú nále¾itú ochranu a èistenie. Typ práce, ktorý musíme vykona» na predå¾enie prevádzkovej doby krájaèa, vy¾aduje materiál, z ktorého sú no¾e vyrobené do krájaèa. No¾e mô¾u by» vyrobené z prírodnej ocele, ak mô¾u by» vyrobené aj zo samostatných tried legovaných ocelí. Ich spoloèným znakom by mala by» odolnos» voèi korózii a kyselinám. To spôsobuje, ¾e no¾e sú urèené na styk s potravinami. Samozrejme, výrobcovia si tie¾ pamätajú, ¾e no¾e no¾ov mali v¹etky potrebné certifikáty. Vynikajúce no¾e si kúpia za dlh¹iu funkènos» krájaèa bez potreby ich ostrenia. Faktom je, ¾e nie v¹etky no¾e pripú¹»ajú, ¾e ostrihanie, èasto aj ostrenie pozostáva z neziskových, lacnej¹ích je zmena na modernú. Preto voµba výrobku, z ktorého sú no¾e vyrobené do krájaèa, musí by» braná do úvahy z hµadiska prevádzky zariadenia. Èi bude krájaè veµmi vy»a¾ený - potom najvhodnej¹ím rie¹ením bude investova» do no¾ov vysokých tried, ktoré nám budú slú¾i» dlh¹ie, èo vo vy¹¹om období u¹etrí va¹e vlastné mozgy. Aj keï no¾e z malej police by mali staèi» v stroji, ktorý sa pou¾íva menej èasto. Táto voµba by mala by» rie¹ená individuálne klientom v závislosti od jeho potrieb.