Krajae fam

V¹etci hodnotíme zariadenia a organizácie, ktoré nám v ka¾dom smere pomáhajú v práci, alebo aspoò zjednodu¹ujú na¹u prácu. Nápoje z takých zariadení, ktoré pomáhajú hos»ovej práci, sú krájaèom kúzelníkov. Mo¾no teda kon¹tatova», ¾e je preto potrebné stravovacie zariadenie, ktoré je ¾iaduce v ka¾dom stravovacom zariadení, v ka¾dom obchode, ako aj v domácnostiach.

Rezanie rôznych výrobkovJe »a¾ké si predstavi» obchod s potravinami, ktorý nemá také vybavenie. Súèasná generácia nekupuje studené kusy alebo syr za kilogramy, preto¾e nemá takú potrebu, preto¾e obchody neustále odporúèajú ¹irokú ¹kálu týchto výsledkov. Tak¾e by bolo zbytoèné bra» veµa jedla, ako to bolo v èasoch PRL. Kúzelný krájaè 310p vám poskytne rýchly servis pre veµký spotrebiteµský obsah v obchode. To zní¾i úèinok na symetrické rezy, ktoré vyzerajú veµmi atraktívne. Krájaèe sú urèené na rezanie rôznych potravinárskych výrobkov. Mô¾ete reza» mäkké výrobky, rovnako ako mäkkos», a dokonca aj tvrdé alebo suché. V¹etky rezy podµa ¾elania zákazníka, preto¾e zmena hrúbky rezu je jasná a pevná.

V¹etko chce z no¾aÚèinnos» rezania závisí od ostrosti no¾a. Krájaè 310p v súkromnej stavbe má orezávaè, ktorý pomáha ostri» nô¾. Rezací nô¾ je poháòaný motorom cez ¹nekové kolesá. Preto krájaè efektívne rozre¾e produkt na plátky do 16 milimetrov. Zariadenie je normálne v prevádzke a spoµahlivé. Pri rezaní nie je potrebné lisova» krájané potraviny, preto¾e vytvrdzuje gravitáciu. Pri rezaní je potrebné posunú» kàmny stôl z rukoväte vlo¾enej do stola. Zariadenie je obzvlá¹» hygienické a zdravotne nezávadné, preto¾e v¹etky jeho prvky, ktoré poznajú krájané potraviny, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. To, èo nemá mo¾nos» reza» na rezaèkách skupiny. V¹etky prvky krájaèa sú chránené proti korózii, preto je dôle¾ité ich dôkladne umy» bez obáv o na¹e zdravie. Je to tie¾ veµká príle¾itos» na demontá¾ krájaèa.