Lodz cash register

Mô¾eme sa stretnú» s daòovým registraèným pokladníkom, kde fyzické osoby platia za tovary alebo slu¾by a príjmy z takéhoto obratu presahujú limit zavedený ministerstvom financií.

Preèo a kedy funguje pokladòa?Pokladòa preto má zariadenie, pre ktoré sú ponúkané ponúkané produkty alebo slu¾by. Vïaka tomu si ¾ena, ktorá si kúpila produkt alebo slu¾bu, mô¾e získa» presný zoznam toho, na èo zaplatila. Obsahuje presnú cenu ka¾dej polo¾ky a celú sumu. Dôkaz predaja nie je niè nové ako potvrdenie. Teraz u¾ vïaka nemu vieme, za èo a koµko sme zaplatili, a ak náhodou táto suma nie je príli¹ veµká alebo príli¹ malá. Mô¾e sa tie¾ sta», ¾e èlovek nevedomky získa chybné tovary. Potom je potvrdenie tie¾ na zmenu èlánku na druhú alebo na sumu peòazí, èo bude zodpoveda» èiastke, ktorú zákazník zaplatil. Pokladnica v¹ak neslú¾i iba na tlaè úètov. Jej ïal¹ou prácou je písanie predaja. Po urèitom predaji je povinnos»ou dodávateµa pripravi» dennú správu o predaji. Bude natrvalo zaznamenáva», aké materiály boli predané, koµko ich bolo dané a koµko DPH mali od nich.

Pokladnica ERCExistujú nové typy pokladníc. Mô¾eme poskytnú» ako dôkaz ERC alebo elektronický pokladnièný register. Ide teda o sumu, ktorá sa zaoberá programami, ako sú programy odovzdávané jeho výrobcom. Nemô¾u by» zmenené. Okrem toho existuje dos» malá dátová kapacita, ktorá je po niekoµkých rokoch plná. Vlastník takejto pokladne má dve mo¾nosti: mô¾e nahradi» fiskálny modul iným alebo úplne zmeni» celú pokladnicu do modernej pokladnice. Posledná linka pokladníc zahàòa okrem iného mobilné kasína, samostatné pokladne alebo systémové pokladnice.

Fi¹kálne terminályPOS registraèné pokladne, tj elektronické predajné miesto, predstavujú iný spôsob pokladnièných pokladníc. Tie¾ sa nazývajú poèítaèové registraèné pokladne. Zvyèajne pochádzajú z poèítaèa, fiskálnej tlaèiarne, klávesnice a monitora. Súèasné pokladnice sú univerzálne, èo znamená, ¾e je dôle¾ité ich pripoji» a dokáza» fiskálne terminály, èítaèky èiarových kódov alebo elektrické váhy. POS registraèné pokladne mô¾u by» voµne konfigurované alebo roz¹írené vo vz»ahu k individuálnym potrebám alebo vlastnému vývoju spoloènosti.