Logistika systemu it

Systém enova 365 je softvérom triedy ERP, ktorý bol vytvorený ako bod zlep¹enia prevádzkyschopnosti spoloènosti. Podµa údajov výrobcu je systém enova 365 vyu¾ívaný viac ako 8 000 vlastnými spoloènos»ami!

Enova reaguje na potreby dne¹ných podnikov.Multifunkènos» umo¾òuje kresli» presne po¾adovanú funkènos». Modularita umo¾òuje prevádzku a odstraòovanie systémových funkcií, tak¾e je dôle¾ité prechádza» od µahkej verzie a¾ po pokroèilé funkcie.Systém umo¾òuje plnú mobilitu.Spolupracuje so sie»ou Windows 7 & nbsp; a vy¹¹ou a umo¾ní vám pracova» na tablete.Ïal¹ie mo¾nosti, ktoré sú k dispozícii na telefóne smartphone, vám umo¾nia vá¹ webový prehliadaè.Systém umo¾òuje plnú starostlivos» a vydávanie úloh.Prevádzkovatelia sú pridelení vládou ¾iadostí. Stav úlohy je v¾dy mo¾né overi». Vïaka tomu zastavíte svoju kariéru a nájdete chýbajúce dokumenty.

Systém enova sa predáva v troch variantoch.1. ©tandardné zakúpenie licencie - je majetkom klienta spolu s mo¾nos»ou jeho aktualizácie. Ideálna mo¾nos» pre spoloènosti, ktoré vyu¾ívajú dotácie alebo lízing.2. Prenájom softvéru - cena sa prijíma pri výstavbe poplatkov za pou¾ívanie vybraných systémových modulov. Jediný liek pre batoµatá a malé podniky.3. Prenájom ¹týlu a infra¹truktúry - celá slu¾ba je realizovaná dodávateµom. Prvky sa prenajíma spolu so serverom, aktualizácie a zálohy. Metóda je okam¾ite pripravená na pou¾itie! & Perfektné rie¹enie pre ¹upky, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Ling Fluent

Systém enova je vyrobený spoloènos»ou Soneta sp. O.o.Spoloènos» bola zalo¾ená v roku 2002 a vïaka vyu¾itiu odborných znalostí a správnej slu¾by dosiahla úspech na trhu.Poslaním spoloènosti Soneta je poskytova» softvér, ktorý ovplyvòuje partnerov a µudí, aby mali najvy¹¹iu efektívnos» v pou¾ívaní informaèných technológií potrebných na dosiahnutie obchodného úspechu.Spoloènos» je sociálne zapojená a pomáha organizáciám ako "jar" a "napriek Anna Dymna".