Metalurgy de la soldadura

V súèasnosti je metalurgia súèas»ou, ktorá obmedzuje nielen proces tvorby a zakladania plastov, ale tie¾ zastavuje preskúmaním skupín do makroekonomických opatrení. Na tomto konci sa experimenty zvyèajne vykonávajú na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je èas», ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. Av¹ak len pomerne nedávno bola v metalurgii pou¾itá iná metóda mikroskopie. V súèasných etapách sú potrebné poèas knihy s technickými produktmi. Teraz v tejto oblasti sú metalografické mikroskopy nesmierne známe, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na vyhµadávanie kovových ¹múh alebo ich prelomov. Je to zobrazovacia technika, ktorá je vyplnená na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného aj elektronové mikroskopy, ktoré umo¾òujú analýzu ¹truktúry na atómovej doske a svetelných mikroskopoch, charakterizované ni¾¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme nájs» rôzne spôsoby mikrotrhlín vo vnútri alebo ich spustenie. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» fázový príspevok, ako aj presné stanovenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme odhadnú» poèet a spôsob zahrnutia a mnoho ïal¹ích dôle¾itých prvkov z èlánku metalurgickej vízie. Napríklad, mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾òujú presné pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka ktorej sa v perspektíve mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme rýchlo nájs» chyby v materiáli. Treba v¹ak pamäta» na to, ¾e manipulácia s týmto modelom nábytku je »a¾ké. Z posledného zmyslu výskumu by na òom mali robi» len kvalifikovaní µudia.