Modni navrhari usa

V sobotu sa konala výstava najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Akcia prilákala veµké mno¾stvo divákov, ktorí chceli skontrolova», èo by dizajnéri uvarili na sezónu. Medzi divákmi sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Vylep¹ený displej zostal v najbli¾¹om detaile a v¹etko skonèilo bez akýchkoµvek preká¾ok. Na systéme sme mohli obdivova» modely, ktoré predstavujú nádherné letné, ruène vyrobené obleèenie. V ich práci boli pou¾ité len súkromné a vzdu¹né tkaniny s dobrými farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári sa páèili najviac vzdu¹né, farebné maxi sukne v háèkovanie mno¾stvo. Okrem toho boli pote¹ení èipkou, romantickými ¹atami a blúzkami s ozdobami a vy¹ívanými bikinami. A¾ donedávna návrhári navrhovali pre µudí, okrem iného, pletené èiapky s vhodnými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a farebnými kvetmi.Po prehliadke bola pripravená aukcia krásnych svadobných ¹iat pripravených hlavne na ïal¹í obrad. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá chcela zosta» v anonymite. Okrem toho sa dra¾ilo len málo obleèenia z poslednej kolekcie. Príjmy z tohto predaja budú zaznamenané ako samostatný detský domov. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne charitatívne a efektívne akcie. Majiteµ na¹ich výrobkov sa opakovane vrátil do na¹ich aukcií a potom predmetom aukcie aj náv¹teva ka¾dej továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e posledná kolekcia dorazí do obchodov zaèiatkom mája. Okrem toho oznámil, ¾e spoloènos» zva¾uje zalo¾enie poèítaèového obchodu, v ktorom by boli reverzné zbierky prirodzené ako pri stacionárnych objednávkach.Na¹a vlastná odevná spoloènos» je jedným z najkraj¹ích výrobcov odevov na chrbte. Vo v¹etkých regiónoch existujú niektoré továrne. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, v prvom rade mnohých z najzaujímavej¹ích krajèírov, krajèírov a dizajnérov. Táto znaèka má teraz kolekciu v spolupráci so základnými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú samozrejme ¹iroko oceòované, ¾e e¹te pred otvorením obchodu sú pripravené v jednom kilometrovom rade od jedného rána. Tieto zbierky vyjdú ten deò.Výsledky novej spoloènosti z mnohých rokov sa te¹ia veµkému uznaniu medzi u¾ívateµmi doma iv zahranièí. O nej sa nehovorí, ¾e nehovorí o mnohých oceneniach, ktoré získala, a ktoré klasifikujú, ¾e úèinky sú najvhodnej¹ou triedou.

Pozrite si ná¹ obchod: jednorazové obleèenie Haccp