Narodneho dochodku

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar finanèným osobám, je povinný zaznamena» obrat pomocou pokladnice. Toto je príle¾itos» uplatni» príslu¹né dohody s daòovými úradmi. To platí aj pre zákon a zákon je tie¾ istý.

A èo zlyhanie fi¹kálnej pokladne?

Za takýchto okolností stojí za to, aby ste boli usporiadaní v takzvanej rezervnej hotovosti. Jej majetok nie je právnou po¾iadavkou, tj v podnikaní ka¾dého investora, premý¹µa o takomto rie¹ení v dostatoènom èasovom predstihu. Pracuje dokonale v rôznych núdzových situáciách, ktoré chcú opravi» správne vybavenie. Zákon o DPH jasne stanovuje, ¾e ak nie je mo¾né zaznamena» obrat pomocou rezervného pokladníka, daòovník by mal presta» predáva». Rezervný fond mô¾e v praxi zabezpeèi» pred zbytoènými a nepredvídateµnými prestojmi. Stojí za to, ¾e ochota pou¾íva» rezervnú registraènú pokladnicu by mala by» oznámená daòovému úradu, informova» o zlyhaní zariadenia a oceòova» vedomosti o náhradnom jedle.

Bohu¾iaµ, hneï ako sa to stalo, chýba pokladòa, vrátane rezervnej pokladne, zbiera s nutnos»ou zastavi» predaj. Tak¾e nemô¾ete dokonèi» predaj, a takéto pokyny sú nezákonné a tie¾ sa mô¾u zaviaza» k dôsledkom v ¹truktúre veµkých finanèných zá»a¾í. Nehovoriac o situácii, v ktorej mu¾ po¾iada o potvrdenie.

Mal by by» èo najskôr notifikovaný o zlyhaní servisu opravovne a po¹tových fi¹kálnych tlaèiarní, ale aj daòových úradov o priestore pri prevádzke dopravných záznamov v èase opravy zariadenia, presne zákazníci s mlèaním pri predaji.

Len vïaka úspechu online aukcie podnikateµ nemusí zastavi» na¹u èinnos», ale musí sa sta» niekoµkými podmienkami - zaznamenané záznamy musia jasne uvádza», za aký tovar bola platba uznaná; platba sa má pripravi» prostredníctvom internetu alebo po¹tou. V takom prípade bude predávajúci - daòovník ideálny pre poslednú vlo¾i» faktúru s DPH.