Ngo uetovny program

Priebe¾ná údr¾ba dokumentácie a efektívne slu¾by zákazníkom, zverovanie úètovníctva známych názvov úètovným úradom je zvyèajnou úlohou moderného úètovníctva. Úètovné programy pre úètovné kancelárie umo¾òujú efektívne vykonávanie objednávok aj pre mladé a zdravé podniky. Elektronické ukladanie potrebných informácií uµahèuje prístup k potrebnej dokumentácii. Existuje viac ako spôsob, ako ¹etri» priestor v podniku.

Dáta chránené heslom, zabezpeèené reklamy pre finanèné body klientov od neoprávnených osôb. Na námestí je k dispozícii mno¾stvo úètovných programov, ktoré umo¾òujú zamestnancom získa» dobré nápady a zvy¹ova» efektivitu svojej práce. Pozoruhodné sú balíky programov Small Accounting Enterprise PRO. ©iroká ¹kála programov sa poskytuje pre malé úètovné kancelárie, ktoré predstavujú pribli¾ne 50 spoloèností. Vïaka nim bude jednoduch¹ie spravova» knihu príjmov a výdavkov, vyplni» vyhlásenia o PIT a DPH, vystavova» faktúry atï.Servis pre veµké spoloènosti zabezpeèuje úètovný program PRO Plus. Umo¾òuje poskytovanie slu¾ieb a¾ 500 podnikateµským subjektom. Skladom ponúkaného balíka sú programy, vïaka ktorým bude presne vedená kniha príjmov a výdavkov. Personálna dokumentácia, platy a platby ZUS budú organizované a dobre udr¾iavané. Vïaka fakturácii bude prax postupova» veµmi rýchlo.Zaujímavý návrh obsahuje balíky programu e-Deklaracje a zamestnanci vyslaní do zahranièia. Sú to dodatky do poèítaèových programov urèených pre úètovné spoloènosti. Vïaka elektronickej deklarácii v¹etky elektronické vyhlásenia prídu na daòový úrad na chvíµu. Sú dodávané s elektronickým podpisom zákazníka.Slu¾bu spoloèností, ktorých zamestnanci vytvárajú na¹e povinnosti v zahranièí, uµahèuje poèítaèový program, vïaka ktorému sa platy osôb vyslaných mimo Poµska vypoèítavajú zodpovedne a dobre platnými právnymi predpismi.Systém úètovníctva je povolený bro¾úrou Infor System Biuro Handlowa. Ide o ponuku pre úrady, ktoré nielen posielajú dokumenty, ale vytvárajú jednoduchou operáciou automatické vytváranie bilanèných tabuliek, výkazov finanèných aktivít alebo prípravu správ. My¹lienku podporujú systémy Windows, Linux, Unix a Mac OS.