Nudzove svietidla

Ka¾dá budova a jej umiestnenie podµa zákona ministra infra¹truktúry z apríla 2002 musia by» nevyhnutne schopné in¹talova» núdzové osvetlenie. Takéto svetlo je u¾itoèné v budovách v prípade náhleho nedostatku elektrickej energie, po¾iaru alebo iných náhodných udalostí. Vo vz»ahu k energetickým centrám závisí osvetlenie: centrálne poháòané a rozptýlené.

Vhodné oznaèenie únikových ciest a núdzového svetelného zdroja zais»uje bezpeènos» pre tých, ktorí trpia alebo opú¹»ajú priestor hradu, v ktorom pri¹li o stratu normálneho napájania.

Zariadenia pou¾ívané na osvetµovanie únikových ciest a havarijných ciest by mali by» v súlade s platnými normami, aby ich osud mal po¾adovaný úèinok. Svietidlá týchto zdrojov svetla sú vyrobené z polykarbonátu a spolupracujú s batériami. Èas práce takého zdroja svetla závisí od prvku, ktorý bol nain¹talovaný a zapnutý v rozmedzí od 1 do 3 hodín. Pou¾itie rastrového svietidla vyrobeného z plechu a lakované prá¹kovým systémom bude urèite novou mo¾nos»ou. Reflektory sú pokryté hliníkom a ich parabolický tvar zais»uje dobré osvetlenie. V bytoch s vysokou kry¹tálovou kapacitou, vysokou vlhkos»ou a dôle¾itej¹ím opeµovaním, ako sú napríklad výrobné haly, sklady, tunely alebo dielne, sa pou¾ívajú ¾iarivkové svietidlá. Ich nevýhodou je spoµahlivej¹í stupeò tesnosti IP.

Rozmach v stavebníctve, ako aj moderné techniky, robia po¾iadavky, ktoré stále platia pre svetelné moduly. To obhájilo dôvod pre rastúce pou¾ívanie takýchto nástrojov, ako sú LED ¾iarovky.

LED núdzové osvetlenie je nielen energeticky úsporné, ale aj kon¹truktívne a zahàòa aj dlh¹iu záruènú lehotu pre jednoduchú prevádzku. Vykonáva plné ¾elaní a oèakávania zákazníkov, ktorí sa starajú o správne zariadenie budov, ktoré vyhovujú na¹im normám.