Obleeenie z pevnych wibs

Stroj multivac c100 je vákuový baliaci stroj urèený pre malé a stredné podniky. ®e by to bolo mo¾né získa» v iných druhoch mäsových predajní, bary, re¹taurácie, cateringové spoloènosti, hotely, nemocnice alebo agroturistické farmy.

Typy baliacich strojovBaliaci stroj je funkèný v procese, dobrý pri èistení. Jedlo je vyrobené z u¹µachtilého, ktoré zabezpeèuje dlhodobé vyu¾ívanie. Vïaka tomuto spracovaniu existuje tvar, ktorý zais»uje veµmi opakovateµné výsledky balenia. Vákuové baliace stroje sú vhodné v dvoch typoch. Prvým z nich je komorový baliaci stroj. Proces odsávania vzduchu sa tu úplne prenesie do zariadenia. Výrobok je úplne zasunutý do baliaceho stroja. Vïaka tomu je beh krátky a spojitý. Cena vakuových vreciek pre posledný typ baliaceho stroja je nízka. Rôzny stroj na balenie do vákua je pásový balík. Tu sa výrobok získava mimo zariadenia. Do vnútra je upevnený iba hrot ¹peciálneho vrecka. Vïaka tomu je praktické balenie výrobkov s rozmermi omnoho ¹ir¹iemi ako zariadenie. Bohu¾iaµ, cena vakuových vrecú¹ok pre tento prístup je oveµa výhodnej¹ia ako pri baliacich strojoch.

Artroser

Najdôle¾itej¹ie èasti baliaceho strojaMultivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Dodaný na námestí spoloènos»ou MULTIVAC, ktorá pôsobí na trhu od roku 1961.Najdôle¾itej¹ie výhody zariadenia:

veµmi presné nastavenie doby sania a balenianastavenia balenia je mo¾né zapamäta», èo priná¹a mnoho opakovaniajednoduchos» pou¾itia cez fóliovú klávesnicu a mo¾nos» presného ovládania procesu odsávania vzduchu sklomspoµahlivé - vyrábajúce vákuové èerpadlá z be¾ných vysokotlakových a vysokotriednych vývevových èerpadielµahko sa èistí vïaka ergonomickým tvarom, bez výènelkov, kde sa potenciálne mô¾u nahromadi» neèistoty a neèistotyveµká komora umo¾òuje zavedenie veµkého mno¾stva ta¹iek a obalových výrobkovmalá hmotnos» - asi 50 kilogramovvýkon èerpadla na palube 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.