Odpoeitanie dph pri peoa nej metode

Nakoniec zalo¾il svoj vlastný podnik alebo roz¹íril svoje obzory pre ïal¹ie oddelenia? Perfektné! Pravdepodobne teraz pri¹iel bod kúpi» pokladnièné pokladne, a vy sa pýtate, èi sa mô¾ete spoµahnú» na vrátenie peòazí.Mám krásne a slabé správy. Odpoèet nákladov na nákup z pokladnice je povolený len pri kúpe prvej pokladnice. Nemô¾ete ma» zµavu na úspech novej alebo ïal¹ej pokladne.

Podmienky prijatia pomociMo¾no najprv o tom, èo si mô¾ete kúpi». A potom:- mô¾ete odpoèíta» DPH uvedenú v hodnote pokladnice,- mô¾ete poèíta» výdavky na sumu daòovo uznateµných nákladov,- mô¾ete odpoèíta» 90% èistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Ak chcete ma» takéto bonusy, musíte urobi» základné podmienky. Tu sú:- nákup a fi¹káciu registraènej pokladnice je potrebné vykona» pred zaèatím povinnosti registrácie registraènej pokladnice,- musíte oznámi» miesto, kde je pokladnica in¹talovaná, vedúcemu daòového úradu do 7 dní od okamihu jeho fiscalizácie,- musíte doruèi» vedúcemu vá¹ho daòového úradu - výpis o poète registraèných pokladníc a nastavení ich pou¾ívania. Vyhlásenie musí by» komplikované PRED ZAÈATÍM ZÁZNAMOV (deò pred dòom predtým,- mali by sa vykona» poèiatoèné a kontrolné kontroly, \ t- musíte zaplati» v plnej vý¹ke za registraènú pokladnicu a ma» pre òu platobné oznaèenie,- registrácia by sa mala zaèa» v zákonnom èase.A èo úspech, keï ste daòovník, ktorý pracuje na základe oslobodenom od dane alebo podlieha povinnosti zaznamenáva» obrat pomocou registraèných pokladníc? Náhradu mô¾ete získa» namiesto zrá¾ky.musíte:- zaènite nahráva» najneskôr v pracovný deò- predlo¾i» vy¹¹ie uvedené informova» o poète registraèných pokladníc a mieste pou¾itia,- umiestni» reklamu do in¹talaèného prostredia pokladnice,- zaplati» celkovú sumu za registraènú pokladnicu.

úèinokA musíte pou¾i»:- meno, priezvisko a spoloènos» daòovníka,- údaje o adrese,- daòové identifikaèné èíslo,- v úspechu daòových poplatníkov poskytujúcich slu¾by pre ¾eny a nákladnú dopravu osobnými a bato¾inovými taxíkmi - znalos» poètu licencií na cestnú dopravu taxislu¾bou a registraèné a boèné èíslo taxíka, v ktorom je registraèná pokladnica in¹talovaná.Náhrada je do 25. dòa od podania ¾iadosti daòovníka.Náhrada za odpoèítanie kúpnej ceny z registraènej pokladnice sa uskutoèní, ak poèas 3 rokov odo dòa zaèatia registrácie:- prestanete pou¾íva» pokladnicu, v modernom dni kampaò zastavíte,- otvorí sa likvidácia,- vyhlási konkurz,- predaj podniku alebo domu a nástupca nebude plni» transakciu vo vý¹ke.