Odpra ovanie hlinika

ADHD, doslova z anglického Attention Deficit hyperaktivity, deficitu pozornosti s hyperaktivitou je systém. To ukazuje, ¾e hlúpy druhý typ du¹evné poruchy sa objavia takmer v¹etky nedôslednos» pri navrhovaní kognitívnych funkcií a nepretr¾itý tok akési novej energie. Táto èinnos» bude e¹te dokonèí, a prácu, ktorú odviedol zvy¹ok spoloènosti sa pova¾uje za neprimerané. Tento spôsob du¹evnej poruchy najèastej¹ie zaèína v raných ¹tádiách ¾ivota. Napriek pomerne jasné a èitateµné oznaèenie, èasto taz ochorenia u detí nie je uznaná, a jeho prejavy sú èítané ako prirodzenú súèas» detských prípadov. Tak¾e aké sú príznaky ADHD u detí?Nad ka¾dým je súèasná nadmerná excitabilita. Príznaky sa mô¾u objavi» u¾ v materskej ¹kole, a zvyèajne èaka» na správnej ceste: die»a µahko vulkán nevyèerpateµnou energiou, má problémy prispôsobi» sa tejto oblasti pravidiel, v blízkosti nepoèíta na druhej strane, a to tlaèí agresívnej¹ie v kontakte pre ïal¹ie deti. Ïal¹ia dávka vytvára problémy útechu prechodu na vy¹¹iu úroveò vzdelávania - od základnej ¹koly die»a potrebuje v skutoènosti ma» dobrú schopnos» koncentrácie pozornosti, zaèali získava» vedomosti na pevnej úrovni, tak v podobe aktívnej silou v hlavných tried socializácie. Die»a, ktoré chcú na ADHD mô¾e by» stále problémy aj pre tie najjednoduch¹ie úlohy, ktoré vy¾adujú pomoc im nerozumejú pokynov uèiteµa, nespåòajú pravidlá zavedené ¹koly. Ni¾¹ie je uvedený zoznam ïal¹ích príznakov typických pre ADHD u detí:

noèné mory alebo noèné mory,

trvalé vàtanie na stolièke,

neochota vymeni»,

µahký hnev,

nedostatok alebo veµké »a¾kosti so zberom.

Samozrejme, nie ka¾dé zlé správanie ka¾dého die»a»a mô¾e by» vysvetlené chorobou. Pódium je preto jednoducho individuálna, trochu iná, niekedy aj príli¹ zhovievavá v èase predèasného vzdelávania. Av¹ak v èase pozorovania vy¹¹ie uvedených symptómov ADHD budú deti potrebova» pozornos» a prípadné odporúèanie psychiatrovi.