Optickeho mikroskopu

Laboratórne mikroskopy (tie¾ nazývané optické mikroskopy sú mikroskopický nástroj, ktorý vyu¾íva svetlo prechádzajúce optickým organizmom na zapísanie zväè¹eného obrazu pozorovaného objektu. Mikroskopy zvyèajne pochádzajú zo sady optických ¹o¹oviek, od niekoµkých a¾ po tucet.

Kde sa mikroskopy pou¾ívajú?Moderné laboratórne mikroskopy sa pou¾ívajú v sile vedných odborov na vyhµadávanie veµmi malých objektov. Profesionálne mikroskopy sa pou¾ívajú v biologických, biochemických, cytologických, hematologických, urologických a dermatologických testoch popri klinických laboratóriách v rôznych zdravotníckych zariadeniach. V biológii sa okrem iného pou¾ívajú laboratórne mikroskopy. pri hµadaní mikroorganizmov a analýze morfológie buniek a tkanív. Odbormi zodpovednými za tieto otázky sú mikrobiológia, histológia a cytológia. Aj keï v oblasti chémie a fyziky sa mikroskopy zaèínajú aj v kry¹talografii alebo metalografii. Geológovia ich vyu¾ívajú na analýzu stavby hornín.

Priblí¾enie obrázkaTradièné laboratórne mikroskopy vyu¾ívajúce prirodzené svetlo alebo umelé svetlo v optickom pomere (niekedy nazývané aj svetelné mikroskopy sa tie¾ hrajú vo vzdelávaní ako vzdelávací nástroj podporujúci aktivity poèas aktivít vedeckých ¹kôl. Objektív, ktorý sa skúma, sa dá µahko zvá¾i» okulárom alebo na obrazovke monitora vïaka pou¾itiu projekèného adaptéra. Maximálny fyzický limit zväè¹enia obrazu v optických mikroskopoch je presný uhlovým rozlí¹ením ¹o¹ovky, ktorá je pripojená k vlnovej då¾ke svetla, od série pre jasnos» obrazu zodpovedá presnosti ¹o¹ovky. Prvé laboratórne mikroskopy umo¾nili desa»násobné zväè¹enie a pomoc pri nových optických mikroskopoch mô¾e dosiahnu» zväè¹enie nad tisícinu.