Organizovanie prace malych timov

Kdysi pôsobil v názve obchodného nábytku. Majiteµ zamestnaný v obchodoch, aj v èasopisoch, ktoré siahajú do neznámych miest. Pracoval som v tomto sklade. Dom bol príli¹ malý, keï na meradle tovaru, ktorý som chcel ulo¾i». Neadekvátna správa priestorov viedla k bizarným situáciám, keï urèitý zamestnanec musel èaka» veµa èasu na druhého, preto¾e cesta medzi hromadami nábytku na prepravu nákladov na autá bola príli¹ malá.

Mulberry's Secret

Potom som pochopil, ¾e v rytme dòa v súèasnosti sa neproduktívny èas strávil neproduktívne. Ïal¹ia vec, ktorá predå¾ila vec bolo µahké osvetlenie, staèilo namontova» jasné svietniky, ktoré by tento problém vyrie¹ili. Zamestnanec, ktorý si objednal kupujúceho, namiesto toho, aby videl etiketu výrobku z diaµky, musel ohýba» a hµada» a èasto ma» telefónne svetlo. Ako pravdepodobne v poslednej skutoènosti, majiteµ absolútne nevenoval pozornos» takýmto potrebám, s neskor¹ím nárokom na termín pre konkrétnu objednávku. Myslím si, ¾e dobré prostredie, alebo tie isté pomôcky, tovar a v¹etky ingrediencie, ktoré pou¾ívajú veci na celý deò, majú osobitný význam. Nie je to len o výkone takéhoto zamestnanca, èo je cena, preto¾e fáza je peniaze, ale zamestnanec je èasto na¹tvaný, preto¾e by mohol spôsobi» nieèo rýchlej¹ie, s men¹ím úsilím. Existuje mnoho faktorov, ktoré zlep¹ujú kvalitu vecí v sklade. Najdôle¾itej¹ou vecou je »a¾ké osvetlenie, teda ¾iarivky a vhodné riadenie tovaru v obchode, aby µudia neodkladali iné nohy. V závislosti od typu skladovania musíme venova» väè¹iu pozornos» teplote v mieste a úrovni vlhkosti. V modernom prípade, kde sa spomína nábytok, musí by» miestnos» veµmi suchá, preto¾e vlhkos» de¹truktívne ovplyvní pôdu, z ktorej je nábytok vyrobený. Je to len základ, len ako mô¾u bohaté spoloènosti zabudnú» na dôle¾ité zále¾itosti.