Perfekcionizmus a odkladanie

Som výnimoène ochotný zákazník. ©túdie, ktoré som vykonal, a výrazný záujem o spoloènosti mi veµmi dychtili. Nielen µuïom a ¾enám okolo mòa, ale predov¹etkým µuïom, ktorí sú v kontakte s ostatnými. Nauèil som sa by» perfekcionista, ale po¾adujem to z nástrojov, ktoré pou¾ívam - perfekcionizmus.

Zakladanie spoloènosti bolo zamerané na mnoho stresov a vysokých investícií a veµmi starostlivo som si vybral svojich kolegov, miesto a nástroje, ktoré som potreboval na výrobu. Keï kolega odporuèil pre mòa firemný program, èítal som o tom veµa a potom som to musel vyskú¹a». Ak chcete otestova» produkt, stiahol som si demo na CD z karty výrobcu. On bol zvlá¹» pozitívne prekvapený a ukázalo sa, ¾e to bola krása, ktorú som hµadal. Program splnil v¹etky moje oèakávania. Nemohol som èaka», kým som sa s mojimi zamestnancami otvoril, aby sme mohli podnika» a doby» trh.Nemyslím si, ¾e by som rozhodol. Veµký trh je príle¾itos»ou, ktorá sa prispôsobuje va¹im potrebám a dokonca aj ¹itá "na váhe", ale po urèitom období sa zdá, ¾e to bude len ilúzia. To sme to vôbec neznamenali. Odstúpenie od zmluvy je hlavne problémom. To je dôvod, preèo je bezplatná verzia demo programu cdn xl skvelou vecou. Pomáha hlboko pri rozhodovaní. Mô¾ete pokojne, bez èasového tlaku premý¹µa» o tom, alebo posledné mo¾no to, èo potrebujem. Oceòujem výrobcov a predajcov, ktorí dávajú takéto rie¹enia. Hádam, ¾e to ukazuje ich istotu.Ka¾dý chce za svoje meno ako najzaujímavej¹ie a najväè¹í vývoj. Bohu¾iaµ, úèinky èasto musia èaka» dlho. Výber správnych nástrojov alebo programov - funguje to veµmi dobre.