Pokladni t

Budúce èasy, v ktorých sú nariadenia záväzné pre pokladne. Sú to rovnaké elektronické zariadenia, ktoré umo¾òujú registráciu príjmov a vý¹ku dane splatnej z maloobchodného predaja. Za ich nedostatok mô¾e by» zamestnávateµ potrestaný veµkou pokutou, ktorá je dobre odmeòovaná. Nikto nechce riskova» in¹pekciu a pokuty.Niekedy sa stáva, ¾e na veµmi malom priestore existuje cielená obchodná práca. Majiteµ predáva svoje výrobky v stavebníctve, zatiaµ èo predajòa ich preva¾ne skladuje, tak¾e jediný neobsadený povrch je potom tam, kde je stôl fixovaný. Fi¹kálne zariadenia sú v¹ak rovnako potrebné, ak sa jedná o obchod s obrovským komerèným priestorom.To isté platí o úspechu µudí, ktorí vytvárajú extramurálne. Je »a¾ké si predstavi», ¾e zamestnávateµ sa pohybuje s »a¾kopádnou pokladnicou a v¹etkými zariadeniami potrebnými na jej úplné vyu¾itie. Na druhej strane sa na trhu objavili prenosné daòové zariadenia. Majú malé rozmery, výkonné batérie a bezproblémový servis. Tvar sa podobá terminálom pre servisné úverové zmluvy. To je skvelý prístup k knihe v re¹taurácii, a potom, napríklad, keï musíme ís» k zákazníkovi osobne.Fi¹kálne zariadenia sú navy¹e charakteristické pre samotných klientov a nie pre podnikateµov. Vïaka registraènej pokladni, ktorá je vydaná, má kupujúci mo¾nos» reklamova» zakúpený produkt. Fiskálna tlaè je jediným dôkazom ná¹ho nákupu tovaru. Okrem toho je to potvrdenie, ¾e vlastník podniku spravuje formálnu energiu a platí daò z ovocia a poskytovaných slu¾ieb. Ak dostaneme príle¾itos», ¾e butik v butiku je vylúèený alebo nevyu¾itý, mô¾eme ho poskytnú» úradu, ktorý podnikne podobné právne úkony voèi obchodníkovi. Hrozí mu vysoká finanèná pokuta a niekedy aj súd.Fi¹kálne zariadenia lieèia a majitelia overujú materiálnu situáciu v spoloènosti. Na konci ka¾dého dòa je vytlaèená denná správa a na konci mesiaca máme mo¾nos» vytlaèi» celý výpis, ktorý nám uká¾e, koµko presne sme zarobili peniaze. Vïaka tomu sme schopní pokojne skontrolova», èi niektorý z pracovníkov kradne na¹e peniaze alebo jednoducho èi je obchod ziskový.

Pozri registraèné pokladne