Pokladnica bez dph

Na mieste Európy sa vyskytujú najmenej dvetisíc výbuchov horµavých látok, prachu a plynov roène, èo umo¾òuje devastáciu strojov, po¹kodenie nábytku a domov a zriedkavo aj stratu µudského ¾ivota. Výbuch mô¾e vies» k vytvoreniu výbu¹nej atmosféry, ktorá vznikne v dôsledku situácie, keï je zmes vzduchu, horµavých plynov, pár alebo jemných èastíc postavená, spracovávaná a uskladòovaná za prítomnosti kyslíka. Najväè¹ím rizikom výbu¹nej atmosféry sú zvyèajne chemické podniky, nádr¾e, rafinérie, elektrárne, lakovne, èistiarne vody a námorné prístavy aj na letiskách.Smernica ATEX bola vytvorená ako dobrovoµné pravidlo pre zariadenia predávané v Európskej únii a pou¾ívané na miestach vystavených nebezpeèenstvu výbuchu. Od dátumu získania smernice ATEX do bytu v¹etky takéto zariadenia musia pou¾íva» certifikát ATEX a by» èastým symbolom. Smernica ATEX 94/9 / ES vy¾aduje, aby výrobcovia dodávali elektrické zariadenia na ochranu potenciálne výbu¹ných atmosfér s príslu¹ným osvedèením. Zamestnanci na druhej strane zahàòajú smernicu ATEX 99/92 / ES, ktorá definuje po¾iadavky na zlep¹enie ochrany zdravia a bezpeènosti osôb vykonávajúcich spoloèníkov vystavených výbuchu. Samotná smernica ATEX 94/9 / EC sa implementuje do zariadení so zdrojom zapálenia, preto¾e ich úspechom je mo¾nos» elektrického vypú¹»ania, vznik pokojnej elektriny a ¹ir¹ích teplôt. Aj keï je smernica ATEX nevyhnutnou právnou úpravou, medzi prínosy zhody s normou mo¾no spomenú»:

zabezpeèenie bezpeènosti pracoviska pre zamestnancov v priemyselných podnikoch,obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z mo¾ných porúch alebo prestávok vo výrobe,zabezpeèenie po¾adovanej kvality nástrojov na komerèné nákupy na námestí Európskej únie,koordinácia dôveryhodných a hygienických slu¾ieb zodpovedných strán.