Pokladoa 2015 nakup

Ka¾dý, kto má vytvori» s obchodom a pomôc» zázraky o pokladni. Alebo je tam nejaký dôvod? Chcem zahrnú» takúto pokladnicu. Ak sú va¹e pochybnosti vyrie¹ené a my vieme, ¾e musíme ma» takúto pokladnicu - vzniká ïal¹ia otázka. Aká suma bude pre mòa správna. Zaèíname sa pozera» na internet. A vieme e¹te menej.Zaèal som takto. Stretol som sa s takými problémami a èítal som ich veµa, skoro som to vedel. Spýtal som sa ¹pecialistu a v¹etko bolo jasné.

Hammer of Thor

Dozvedel som sa, ¾e ka¾dá pokladòa má dve èísla. Jedným z nich je jedineèný bod pokladnice. Preto existuje bod daný výrobcom zariadenia, ktorý sa zadáva do fi¹kálnej pamäte poèas fiscalizácie. Druhé èíslo je registraèné èíslo. toto je presné èíslo, ktoré poskytne príslu¹ný daòový úrad. Registraèné èíslo by malo existova» pre zdravú osobu umiestnenú na blízkom fi¹kálnom zariadení a navy¹e zariadenia napísané v odbore. Teraz som vedel, kde z iného èísla. Týmto spôsobom som zistil, ktorý nástroj bude pre mòa najlep¹í. & Nbsp; & nbsp; Novitus malé plus sa ukázalo by» najfunkènej¹ie a najpraktickej¹ie. & nbsp; Bol som veµmi ¹»astný. Pokojne splnil v¹etky moje oèakávania. Moja firma potrebovala fi¹kálne zariadenie, ku ktorému som mohla pripoji» aj ïal¹ie komponenty. Ukázalo sa, ¾e som sa zbytoène obával, ¾e neviem, akú sumu kúpi». Zakúpil som si nástroj a okam¾ite som za¾il jedineèné èíslo pokladnice. Potom som oznaèil registraèné èíslo. Moja pokladnica bola pripravená na èítanie. Trvalo nejaký èas trva», kým sa tím vy¹kolil, ako som oèakával. Dobrá hotovos» znamená, ¾e je na òom produkovaná ako „intuitívne“, ¾e v nej nemám niè »a¾ké. Keï pri¹iel ku mne priateµ a spýtal sa ma, ako som vedel, aké peniaze mám kúpi», mohol som sa len usmia». Obhájila sa takmer ako ¹pecialista na pokladne. Dnes viem, ¾e zaplatením takýchto peòazí na internete dostaneme aj odborné poradenstvo a odpoveï na otázky, ktoré nás trápia.V¹etko, èo je iné, je pre nás v základnom "ru¹ivom" type. Ale vývoj takýchto technických inovácií mô¾e prinies» veµa radosti. Ak nieèo potrebujeme - nebojte sa.