Pokladoa n

Nariadenie ministra financií, ktoré nadobudne úèinnos» 1. marca 2015, stanovuje právne záväzky voèi spotrebiteµom povinnos» pou¾íva» pokladnice. Tieto zmeny budú zahàòa» daòových poradcov vedµa právnikov. A nebudú sa vz»ahova» na notárov. Pokladnice sa vo v¹eobecnosti pou¾ívajú na ochranu zákazníkov, ktorí zvyèajne nedostávajú potvrdenie o prevzatí slu¾ieb. Mobilné daòové úrady sú ¹peciálne urèené pre právnikov a daòových poradcov.

Potlaèená návrhom povinnej registrácie fi¹kálnej registrácie, ktorú navrhlo ministerstvo financií, bude zahàòa» právnické a lekárske profesie vrátane zubných, kozmetických, gastronomických a mechanických profesií. Bohu¾iaµ, suma výnosov získaných roène sa u¾ bude poèíta». Ich charakter bude prirovnaný k novým sú»a¾iam, ktoré tento cieµ zapísali do údr¾by oveµa skôr. A¾ do poslednej etapy boli právnici oslobodení od potreby pou¾íva» pokladnice, preto¾e ich roèný vplyv nepresiahol dvadsa» tisíc zlotých.Realizácia zachovania odrody je signálom, ¾e v¹etci právnici, ktorí ponúkajú slu¾by pre prácu jednotlivcov, ktorí nevykonávajú podnikanie, budú musie» zaregistrova» spotrebu vo fiskálnych vreckách, nemá zmysel rie¹i» platby.Uµahèenie zákonodarcovi, právnici priná¹ajú len právnici vytvárajúci energiu na trhu. V prípade zaèatia poskytovania právnej pomoci v roku 2015 budú právnici odopreté po¾iada» o registráciu pokladnice na dva mesiace v máji, v ktorom zaènú prevádzkova» svoje slu¾by.Ministerstvo ubezpeèuje, ¾e daòoví poplatníci, ktorí sa zaregistrujú v pokladniciach na¹ich slu¾ieb, vrátia väè¹iu skupinu svojich nákupných nákladov. Má priaznivý vplyv aj na právnu istotu obchodu poskytovanú právnikmi, ako aj na bezpeènos» spotrebiteµov. V práci to dokazuje, ¾e od 1. marca 2015 sa od v¹etkých pou¾ívateµov právnickej firmy mô¾e vy¾adova» vystavenie potvrdenia, ktoré potvrdí skutoènos», ¾e preberie právne slu¾by.Pokiaµ ide o notára, potom nebudú musie» registra slu¾by vo vrecku, a to iba v smere èinnosti patriace do zápisu v repertoárové A a P, ak nedôjde k prekroèeniu stanoveného limitu o 20 tisícin vplyvu, alebo v prípade, ¾e platba bude in¹talovaná v kon¹trukcii bezhotovostných.