Pomoc pri poeitaeovej zavislosti

Poèítaè bol prakticky neoddeliteµnou súèas»ou dobrého ¾ivota. Niet divu, ¾e skutoènos» viazania, najmä mladých ¾ien, je zaznamenávaná e¹te èastej¹ie, a to nielen z poèítaèových hier, ale aj z online ¾ivota v¹eobecne.

Ak si rodina nev¹imne poèiatoèné príznaky závislosti, mô¾e odhali», ¾e v urèitom okamihu je vhodné vyu¾i» slu¾bu ¹pecialistu. To sa deje najmä vtedy, keï závislos» má extrémnu formu - mladý èlovek prestane úplne opusti» miestnos» a nechce nikoho necha». V tomto prípade neexistuje ¹oková terapia. V tomto prípade sa ¹pecialista sna¾í získa» dôveru pacienta tým, ¾e ho zariadi prostredníctvom internetu. Postupne presviedèa osobu pripojenú k odchodu z jednoduchej izby. Terapia nie je v takýchto prípadoch pokojná, tak¾e stojí za to, aby lieèba lieèby závislos»ou na poèítaèi nebola povinná.

Zdravé vyu¾ívanie internetu - v reálnom èase a za urèitým úèelom vám umo¾ní získa» starostlivos» v èase. Stojí za to sledova» èas strávený pred poèítaèom, preto¾e je to posledné jedlo, ktoré musí úplne absorbova» pozornos» pou¾ívateµa. Je tie¾ potrebné ma» èas so silnými µuïmi - mimo internetu.

Stojí za to sa vzda» skutoènosti, ¾e netholizmus sa príli¹ nelí¹i od iných typov psychických závislostí. Postupné zni¾ovanie èasu pred poèítaèom a jeho mimoriadne efektívne vyu¾ívanie nám umo¾òuje znovu získa» starostlivos» o na¹e ¾ivoty.

Stojí za to ma» na pamäti, ¾e táto závislos» je zvyèajne dôsledkom bodov budovania vz»ahov s inými typmi. Virtuálny svet, v ktorom je hos» anonymný, je veµmi lákavý. Bez pomoci ¹pecialistu sa mô¾ete bohu¾iaµ vyrovna» s emóciami a nehanbi» sa vám pripomenú» ochranu.Zdroj: gabinetyszansa.pl