Pou iva sa pokladnica

Nákup pokladnice je obrovskou investíciou pri výbere takéhoto zariadenia, aby sa postaral o niekoµko dôle¾itých úloh. Výber pokladníc je e¹te ¹ir¹í, tak¾e si ka¾dý mô¾e vybra» zariadenie, ktoré vyhovuje potrebám ka¾dého. Èo stojí za to si pamäta» pri výbere pokladnice pre seba? Preto¾e výber registraèných pokladníc sa zvy¹uje, odpovede, ktoré potrebujeme odpoveda» pred zakúpením takéhoto zariadenia, prichádzajú ka¾dý rok.

Jedným z najdôle¾itej¹ích my¹lienok je zahrnú», aké parametre by mal by» daný peòa¾ný fond a aké úlohy budú vo va¹om prípade najdôle¾itej¹ie. Musíme preto odpoveda» na otázky, èi na¹a mena prispeje k èítaniu na konkrétnom mieste, alebo mobilita je pre nás dôle¾itej¹ia. Ak máme nápad zarobi» peniaze na oddelení, najlep¹ia vec je pre nás malá pokladòa, ktorú zvyèajne budeme môc» zobra» so sebou. To platí okrem iného právnici, kozmetici a automechanici, pre ktorých je vec v zemi dôle¾itým doplnkom k èinnosti, ktorú vykonávajú. Ak ho chceme niekde prevzia», mô¾eme sa chcie» medzi jednorazovou registraènou pokladòou a poèítaèovou pokladnicou, ktorá funguje len s fi¹kálnou tlaèiaròou. Èím viac zodpovedame fi¹kálnej pokladnici individuálnej èinnosti - tým lep¹ie. Aby sme mohli urèi» individuálne potreby tak, ako je to len mo¾né, musíme nielen zvá¾i» typ podnikania, ktorý prevádzkujeme, ale aj to, koµko zákazníkov denne odoberieme.Keï si kúpime pokladòu, musíme premý¹µa» o tom, èi chceme, aby tlaèiarenské zariadenie kopírovalo príjmy, alebo dávame prednos» fi¹kálnym sumám, ktoré si kúpia na vytvorenie elektronických kópií vydaných potvrdení. Pamätajte, ¾e tieto kópie musia by» v¾dy po ruke, preto¾e v prípade auditu sme povinní ich ukáza» µuïom daòového úradu.Ak nás prekvapí, ako kúpi» fi¹kálnu pokladnicu najvy¹¹ej triedy, mali by sme sa tie¾ oboznámi» s pravidlom známych výrobcov takýchto zariadení a za¾i», aké názory sa v ich problémoch vyskytujú najèastej¹ie. Stojí za to po¾iada» o radu predajcov, ktorí nám mô¾u poskytnú» veµa dôle¾itých rád. Tí istí predajcovia by sa mali okam¾ite spýta», èi majú záujem o slu¾bu, ktorú ponúkajú. Nákup pokladnice v mene, ktorá navy¹e vykonáva slu¾bu, mô¾e uµahèi» ¾ivot v budúcnosti.