Pou ivanie ureitych latok ovplyvoujucich kostny obrat

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisícov horµavých a rýchlych látok. Parametre plynov a kvapalín sú s mnohými výnimkami dobre známe a zdokumentované. Identifikácia nebezpeèenstiev súvisiacich s ich prítomnos»ou v priebehu práce je preto pomerne jednoduchá. Situácia je oveµa nároènej¹ia pri presúvaní, skladovaní alebo spracovaní sypkých materiálov. Pri moci sú príklady zdanlivo ne¹kodných látok, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo dokument vo forme prachu, vá¾ne nebezpeèenstvo výbuchu.

https://denta-s.eu/sk/

Priemyselné in¹talácie centrálneho vysávania sa odporúèajú na odstraòovanie usadeného prachu z parkiet, hladkých povrchov a kon¹trukcie zariadení a hál. Rovnakým cieµom je udr¾iava» hygienu v oblasti práce a tým chráni» pracujúcich µudí a in¹titúcie a nástroje pred de¹truktívnym vplyvom prachu v súèasnom nebezpeèenstve sekundárnych výbuchov. V¹etky be¾iace priemyselné zariadenia spoloènosti musia vykonáva» in¹taláciu v súlade s platnými normami obsiahnutými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itou úlohou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a existencia ¾ien, ktoré vytvárajú v byte nièivé úèinky prachu.- ochrana organizácií a zariadení pred poruchami v dôsledku ru¹enia prachu,- ochrana kon¹trukcie a osôb, ktoré pí¹u èinnos» proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuAk sa vo vysávaní vyskytujú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje veµké riziko nekontrolovaného výbuchu. Prevádzka mô¾e vies» k znièeniu jednotky na odstraòovanie prachu, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny súèas»ou ¹koly s vysokým rizikom explózie.

Centrálne vysávanie a bezpeènos» pri výbuchuAko bolo uvedené vy¹¹ie, veµmi dôle¾itos» centrálnych vysávaèov je minimalizova» riziko sekundárneho výbuchu elimináciou takzvaných zvy¹kový prach. Rie¹enie z jednej strany maximalizuje rýchlu a protipo¾iarnu bezpeènos» jednotky a ïal¹ia mo¾nos», ktorá umo¾òuje obmedzi» výdavky súvisiace s prispôsobením in¹talácie procesu po¾iadavkám smernice ATEX. Rovnako je potrebné poznamena», ¾e v prípade horµavých a výbu¹ných prachov musí montá¾ centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.