Povinna pokladnica v roku 2015

Ma» pokladnièku v kancelárii je stále viac a viac nevyhnutnos»ou. Napriek tomu, ¾e sa na òom mô¾e dobrovoµne rozhodnú», existuje veµa podnikateµov, ktorí sú kvôli svojmu roènému èistému príjmu povinní nain¹talova» takéto zariadenie doma. Ako vidíte, takáto vec súvisí s mnohými »a¾kos»ami a niekedy aj s obetami, preto¾e na tento úèel musíte venova» dodatoèné peniaze. V závislosti od charakteru va¹ej firmy mô¾ete za takéto zariadenie zaplati» tisíc zlotých alebo dokonca pä»tisíc.

Dávajte pozor na papier pre fiskálnu menuNie je prekvapujúce, ¾e mnohí podnikatelia, skôr ne¾ sa rozhodnú dosiahnu» takéto vybavenie, chcú konzultova» s odborníkmi, aby si objednali dobrú registraènú pokladòu a zároveò nepreplatili. Okrem samotného majetku, ktorý pou¾íva pokladnicu, nemô¾ete zabudnú» na potrebu nahradi» dokument aj o technickej kontrole. Stojí to za to, keï sa rozhodnete po¾iada» o posledné stanovisko, ako to naznaèuje zmena papiera vo fi¹kálnej mene. V niektorých projektoch sa takáto práca mô¾e pripravi» takmer za niekoµko sekúnd, zatiaµ èo v nových projektoch je oveµa zlo¾itej¹ia. Papier pre pokladnicu je mo¾né zakúpi» na internete aj v stacionárnych obchodoch. Mali by by» vyrobené z termo-citlivého papiera na ochranu ¾ivotnosti tlaèe do 6 rokov.

Ktorá kópia výtlaèku?Pri potrebe výmeny papiera sa zvy¹ujú náklady na prevádzku takéhoto zariadenia. Od zaèiatku stojí za zvá¾ení nákupu takéhoto zariadenia, v ktorom bude papier schopný trva» èo najdlh¹ie. Je teda mo¾né, najmä v moderných automatických pokladní, kde sa mu dostalo kópiu tlaèe nie je na papieri, ale na kus pamäti. Týmto spôsobom sa pou¾íva nielen menej papiera, ale aj skladovanie registrovaných príjmov je obzvlá¹» luxusné a zaberá menej miesta. Nemal by sa ani obáva», ¾e ulo¾ené údaje budú stratené alebo ¾e obdobie u¾ nebude zrejmá. Áno, a ¾e posledný dokumentu k fi¹kálnej mene, pokiaµ to nebude hromadi» v pozadí, ktoré je chránené pred lúèmi svetla a ktorý neohrozuje vlhkos».Preto pred výberom vhodnej fi¹kálnej pokladnice stojí za to vyu¾i» v¹etky prvky. Obidva rozmery, ako aj kon¹trukcia alebo funkcie budú èo najrýchlej¹ie zaobchádza» s posledným zákazníkom. Ak sa domnievate, ¾e va¹i zákazníci èasto pou¾ívajú zbierku obchodu ako dôkaz, a zároveò robia malé nákupy, stojí za to premý¹µa» o nákupe takej pokladnièky, v ktorej sa hneï hodí väè¹í kotúè papiera.