Povinnosti predavajuceho

Zlúèenie dvoch zamestnancov je úlohou kompromisu, ktorý priná¹a obe èasti spolupráce. Preto by sme sa mali rozpráva» navzájom a nemali by sme ís» na viacdòové ticho, ktoré nepriná¹a dobré spojenie a dokonca vyvoláva vzájomné podozrenie. Problémom je problém a tak ná¹ ka¾dodenný ¾ivot. Zmie¹ame sa aj pre malé veci a potrebujeme s tým nieèo urobi». Terapia pre páry je jediným rie¹ením, ktoré urèuje príèinu zaseknutí v systéme.Na ka¾dom stretnutí so ¹pecialistom sa diskutuje o situáciách z vlastnej biografie, ktoré vyvolávajú zlé spomienky, µútos» voèi partnerovi, hnev, sklamanie. Håbková analýza lásky a vzájomného správania partnerov im pomô¾e vidie» príèiny ich reakcií, ktoré zvyèajne posielajú emocionálnemu odlúèeniu dvoch µudí.

Pri nástupe do pohybu s ïal¹ou osobou musíme urobi», ¾e ona a ona sú známe návyky a správanie. Niekedy sa stáva, ¾e ¾ijeme spoloène, vidíme kolíziu dvoch veµmi originálnych svetov, kde sme boli vychovaní ako vyvý¹ený a to, èo sme vytiahli z domu, nie do krajiny, zodpovedá druhej èasti. Preto sa odporúèa dohodnú» sa na tom, ako si navzájom uká¾eme ¾ivot, vrátane rozdelenia zodpovednosti. Je tie¾ dobré spomenú», èo neexistuje v podobe prijatia napriek úprimným zámerom. ©pecialisti nám urèite dajú ¹ancu dozvedie» sa, ¾e pou¾ívanie urèitých slov v èastých rozhovoroch nie je povinné.

Tresty, ktoré majú vyvola» partnera, urá¾a» jeho rodinu, porovnáva» a rozhodova», ktoré ho negatívne hodnotia, a nie jeho pou¾itie. Láska nepríde zo dòa na deò, ale èasto si neuvedomujeme, ¾e problém spoèíva len v zlej komunikácii, ktorá je príli¹ málo alebo nevytvára dos». Vz»ah je »a¾ká práca, najmä keï jeden z man¾elov nevidí problém zmeny ako faktor frustrácie a neschopnosti stretnú» sa s blízkym. Spoloèná terapia je ideálnym nápadom, ak chceme da» sami príle¾itos» na ïal¹í rozkvet lásky.