Pracovny prekladateu francuzsky wroc aw

Tlmoèník je charakterizovaný charakterom s filologickým vzdelaním, ktorý vïaka svojej znalosti niekoµkých jazykov doká¾e prelo¾i» ústny výraz alebo text z východiskového jazyka do cieµového jazyka. Proces prekladu chce nielen schopnos» uèi» sa a hra» text, ale aj schopnos» komunikova» vyjadrova» svoju atmosféru v ïal¹om jazyku. Preto, okrem jazykových kompetencií, kancelária tlmoèníka je tie¾ dobre orientovaná v priamej práci a je dôle¾ité ma» rozsiahle informácie a schopnos» rýchlo získa» informácie a zoznámi» sa s nimi. Okrem vysokých vecných kompetencií musí prekladateµ tie¾ in¹pirova» dôveru na oboch stranách komunikácie.

Tlmoèníci uµahèujú komunikáciuTlmoèník sa zameriava na uµahèenie komunikácie prelo¾ením posunkového jazyka alebo znakového jazyka, ktorý umo¾òuje rozhovor medzi dvoma úèastníkmi, ktorí nemô¾u rozhovor v tomto jedinom jazyku. Medzi prekladateµskými slu¾bami vo Var¹ave, ktoré sa týkajú tlmoèenia, je obzvlá¹» populárne simultánne a konzekutívne tlmoèenie. Súbe¾ne, toto je priebe¾ný tréning bez vopred pripraveného textu, ktorý prebieha spolu s vyhlásením reèníka. Veµké stretnutia a konferencie sú najbe¾nej¹ou situáciou, keï sa pou¾íva simultánne tlmoèenie. Tlmoèník existuje v zvukotesnej kabíne, kde poèúva reènícky prejav cez slúchadlá a súèasne plní svoj preklad, ktorý úèastníci udalosti poèúvajú prostredníctvom slúchadiel.

Konzekutívne tlmoèenie menej a menej populárneKonzekutívny tlmoèník je pomerne zjednodu¹ená úloha, lebo si poznamenal reè prostredníctvom ¹peciálneho komentárneho systému a a¾ potom hovorí slovo reèníka v cieµovom jazyku. Akonáhle to bol pôvodný spôsob ústneho prekladu. V dne¹nej dobe existuje technológia, ktorá sa nahrádza simultánnym tlmoèením, ktoré sa vïaka roz¹íreným technológiám stáva èoraz populárnej¹ou. Konzekutívne tlmoèenie je venované a praktické, preto¾e kvôli uvoµneniu v sezóne, ktorá je nevyhnutná na zaznamenanie reèi, reprodukcia textu v cieµovom ¹týle je dlh¹ia. Interpersonálne funkcie, ktoré potrebujete v kancelárii tlmoèníka, sú krásna pamä», výborná schopnos» sústredi» sa a schopnos» pracova» pod tlakom.