Pracovnych podmienok zdravotne postihnutych osob

Poruchy osoby sú nejako psychickou degeneráciou, ktorej prvými stranami sú hlboko zakorenené a trvalé vzorce vz»ahov s prostredím, ktoré bránia bytiu v spoloènosti v dosahu v¹eobecne uznávaných noriem. Zdrojom v¹etkých druhov porúch mô¾e by» ¾ivot, ktorý sa nauèili nielen v detstve, ale aj v neskor¹ích ¾ivotných úrovniach, strach alebo dokonca nedostatok základných ¾ivotných potrieb.

hlboko zakorenené niektoré osobné èasti, ktoré sú navy¹e znaène prehnané vo vz»ahu k blízkym atribútom mladého mu¾a,nedostatok schopnosti prispôsobi» sa prípadu - to znamená, ¾e dobre známy jednotlivec sa postará len o niekoµko vecí v súèasnosti,Ukázalo sa, ¾e v¹etky vlo¾ené prvky nie sú vôbec uprostred reality, ale aj v prípade myslenia a emócií o sebe a cudzincoch. Má teda povolanie, ktoré je èasto silné aj v èase vz»ahov s cudzími typmi, ktoré v prípade postáv s poruchami osobnosti mô¾u by» silne chybné,znaky postáv s poruchami tvoria v¹eobecný vzor inej, odli¹nej osobnosti a nie sú individuálnym správaním vyplývajúcim z toho, ¾e sa ocitnú v príle¾itostnej situácii.

https://m-ze24.eu/sk/

Mô¾ete spozna» mnoho typov porúch osobnosti, od tých, ktoré vyènievajú z toho, ¾e ste sami, cez úplne ne¹kodné, k pokusu spôsobi» rany na iné typy. Najviditeµnej¹ími typmi du¹evných porúch sú:

schizoidná osobnos» - osoba s touto poruchou osobnosti má èasto dojem výnimoène »a¾kej a nezamestnanej osoby v bezprostrednom svete. Na prvom stretnutí tohto modelu sa èlovek pripravuje na dlhé vzdialenosti a pokoj, dokonca aj trochu empatický. Jeho my¹lienky sú veµmi originálne a / alebo veµmi originálne. Psychologický stav schizoidnej osoby bude známy av ¹atách; súèasný èlovek bude v pohodlnom a bezchybnom ¹týle obleèenia, niekedy excentrickom, nikdy sa nebude riadi» módou alebo v¹eobecne prijatým zákonom toho, èo vyjde. Dôvody pre rozvoj tohto typu poruchy nie sú známe alebo definovateµné. Niektorí vedci trvajú na tom, ¾e sú spôsobené nadmernou starostlivos»ou o rodièov v mladom veku, zatiaµ èo iní sú práve naopak. Psychiatri budujú svoju diagnózu na pacientových vlastnostiach, ako je nedostatok alebo nedbanlivos» chôdze, aby uspokojili svoje vlastné pote¹enie, emocionálny chlad, nezáujem o obe chvály, keï aj analýza, je to jediná a nedostatok ochoty zmeni» tento stav.emocionálne utrpenie - odporúèajú sa dva typy ¾ien s emocionálnym stresom: impulzívny typ a hranièný typ. U ¾ien s oboma typmi dysfunkcie je mo¾né pozorova» veµkú impulzívnos» bez toho, aby to znamenalo následky, rýchly vzplanutie neobmedzeného hnevu, hyperaktivity alebo podrá¾denosti. Oba typy emocionálnych otrasov v¹ak majú znaèný rozdiel. Impulzívna osoba, preto¾e sa nestará o lásku a vý¾ivu, ktorá sa vyskytuje najmä v extrémnych formách, sa navy¹e s»a¾uje na mnohé mentálne kmene. Hranica, na druhej strane, je nebezpeènou vetvou emocionálneho naru¹enia, preto¾e skákanie nálady u ¾eny trpiacej touto psychiatrickou chorobou je tak úèinné a rýchle, ¾e v prípade skupín majú tendenciu spácha» samovra¾du.Obavy - tento spôsob ru¹enia µudí je relatívne hladký a dostupný pre èitateµov. To znamená, ¾e sa èlovek bojí. A jej strach mô¾e zahàòa» doslova v¹etky sféry rastu a okolitých objektov. Dôsledkom je pozorovanie situácií a javov, ktoré spôsobujú, ¾e sa pacienti obávajú, èo v najkraj¹om prípade vedie len k problémom v sociálnej akcii, v najni¾¹ej a dokonca a¾ k samovra¾de alebo agresii namierenej na ïal¹ie ¾eny. Cítia sa pocity fóbií, ako je arachnofóbia, homofóbia, klaustrofóbia alebo dokonca pediofóbia (strach z bábik, tri -idekafobia (strach z 13, pedofóbia (strach z detí alebo dokonca aerofóbia (strach zo vzduchu.závislos» - ¾iadna zmienka o novom type závislosti. Osoba s poruchou osobnosti na pozadí funkcií je jednoducho závislá na inom type. Nemô¾e sa vyrovna» s vodítkami µudí okolo neho, umo¾òuje cudzincom pou¾íva» príslu¹né rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre chorý obrat v bytí, nemá schopnos» samostatne rozhodova», je závislý a príli¹ submisívny.

Vskutku, existuje ten, ktorý v podstate ne¾ije èlovekom, èo je dôle¾ité s prirodzeným srdcom, ktoré sa dá opísa» vo veµkom zdravom. Ak sa v¹ak urèitá èas» stane znepokojivo prehnanou, je to vlastne pre va¹u vlastnú bezpeènos», aby ste získali názor psychiatra.