Preklad do francuzskeho jazyka

Simultánne tlmoèenie je dôle¾itým spôsobom prekladu, ktorý konèí v zvukovo izolovanej miestnosti, a záujemca o preklad by mal nastavi» hlavne slúchadlá pripravené pre tento bod a vybra» program, ku ktorému je poslucháè priradený. & Nbsp; èo znamená, ¾e tlmoèník, ktorý prijíma zvukovú izoláciu, bude poèúva» reè hovorcu a potom ho bude preklada» takmer súèasne. Existuje aj druh prekladu, niektoré sú pova¾ované za variáciu simultánneho tlmoèenia, ktoré sa nazýva konsekutívna interpretácia. Prekladateµ, ktorý má tento druh prekladu, si ho preèíta reèník (zvyèajne na pravej strane, pripraví informácie z jeho reèi, aby prelo¾il celý prejav. Simultánne tlmoèenie v televízii je veµmi podobné simultánnemu tlmoèeniu vykonávanému na¾ivo. Oni sú vlastne self-postavený v zvukotesnej miestnosti, kvalifikovaných prekladateµov, ktorí vedia, ako prelo¾i» hovorené slová do pokojnej a spoµahlivej ¹koly, prièom zároveò je stresors a schopný kontrolova» svoje emócie.

https://neoproduct.eu/sk/make-lash-efektivny-sposob-ako-maximalizovat-bic/

Tento typ prekladov v¹ak rozli¹uje niekoµko otázok. V prvom rade µudia, ktorí ovplyvòujú potreby televízie, musia by» hlasom, ktorý má rád mikrofón. Ako viete, mikrofón skresµuje hlas a osoba pracujúca v televízii na preklad musí ma» vá¾nu dikciu a zafarbenie hlasu, ktoré nebude mikrofónom skreslené. A èo viac, simultánne tlmoèenie sa vykonáva v¾dy zo zvukovo izolované izby. S prekladmi hranými v televízii sa mô¾e zda», ¾e moment nebude príle¾itos»ou da» zvukovo izolovanú kabínu. Dodatoèný hluk nielen narú¹a slová hovorcu, ale aj ich rozptyµuje, èo je ïal¹í faktor, ktorý je pocitom strachu a rozptyµovania my¹lienok ovplyvnených tú¾bou existova» stvorených a imúnnych. Struène povedané, niekedy simultánny preklad nezdieµa niè z prekladu v televízii. Nezmení to v¹ak skutoènos», ¾e osoba vykonávajúca simultánne tlmoèenie v televízii bude pracova» v hmotnosti simultánneho tlmoèníka, hoci v druhej situácii sa mô¾u vyskytnú» problémy.