Prekladateu zo panieleiny do pou tiny

Ak chcete, aby bola karta va¹ej lieèby spoµahlivo prelo¾ená, majú preklady, ktoré vykonávajú nielen odborníci, ale aj súdni prekladatelia.

https://suga-nm.eu/sk/

Kto je prekladateµ ¹pecializujúci sa na lekársky preklad?Odborný prekladateµ je osoba, ktorá je denným lekárom, veµmi èasto úzka ¹pecializácia. Anglický jazyk pozná vysokú úroveò - v stá¾ach bol internovaný v zahranièí. ©pecializované frázy, ktoré sú uzavreté v kontexte fráz pre neho, ktoré denne pou¾íva. Hlavne preto, ¾e µudia, ktorí vychovávajú svoje preklady, sú µudia, ktorí sa v¾dy rozhodnú otvori» a èasto hµada» zahranièné publikácie, dozvedie» sa o zmenách, ktoré sa objavili na Západe, a potom sa pripisujú neustálemu prístupu s jazykom. Ma» takého prekladateµa je istotou nielen správne prelo¾eného textu, ale aj zabezpeèi», aby bol dokument krátky, pokiaµ ide o jeho obsah.Na overenie správnosti textu, po jeho prelo¾ení lekárom, ho vy¹etruje aj súdny prekladateµ, èo je filologické vzdelávanie a znalos» lekárskej slovnej zásoby. Vyhladzuje èlánok a zvy¹uje mo¾né jazykové chyby.

Preèo je správny preklad taký dôle¾itý?Lekárske preklady sú zárukou dokumentu, ktorý bude jasný lekárovi alebo pois»ovateµovi. Tento typ prekladu, ktorý sa vykonáva, ak je história vady v cudzom jazyku, výsledky testov, lekárske vy¹etrenia, názor lekára, história lieèby - a v¹etky dokumenty potrebné na získanie osvedèenia o zdravotnom postihnutí - je »a¾ký a zlo¾itý preklad dokumentu niekoµkokrát, preto¾e ten najmen¹í omylom, mô¾e zavies» chybu lekára, prièom pravdepodobne spôsobí klopýtnutie poèas procesu hojenia.Stojí za to investova» do overených prekladov.