Prekladateuska kancelaria wieliczka

Na¹a prekladateµská agentúra zamestnáva iba spoµahlivých a vysokokvalifikovaných prekladateµov, ktorí dobre plnia v¹etky objednávky. Pred vstupom do burzy informujeme klienta o odhadovaných sadzbách a èase ukonèenia.

Garantujeme najvy¹¹iu kvalitu prekladu a vynikajúce, nízke ceny. Máme veµkú dôveru z pohµadu zákazníkov. Na¹a prekladateµská agentúra Krakov preberá ústne aj písomné preklady. ©pecializujeme sa na ¹tandardné a stredné preklady. Podieµame sa na preklade právnych a obchodných dokumentov, kore¹pondencie a odborných textov. Dodr¾iavame plné uvá¾enie informácií vydaných v textoch vydaných klientom. Máme príslu¹né certifikáty, ktoré potvrdzujú najvy¹¹iu hodnotu ponúkaných slu¾ieb. Taktie¾ nasmerujeme na¹u ponuku na súkromné hlavy a spoloènosti. Na výrobu pou¾ívame najmodernej¹ie techniky podpory prekladov. Zákazníci mô¾u zada» objednávku v na¹ej znaèke alebo e-mailom. Ponúkame druhy tlmoèenia: simultánne, konsekutívne, preè a vyjednávanie. Dôle¾ité sú zvyèajne odporúèané poèas konverzácií. Nepotrebujem ¾iadne ïal¹ie technické vybavenie. Odporúèa sa s pevnos»ou a presnos»ou. Doká¾e dokonale vyjadri» emócie reèníka. Konsekutívna interpretácia sa v¹ak riadi vernisá¾ami, cvièeniami a nákladmi. Potom sa preklad a pôvodný text prelo¾ia. Zaoberáme sa cestovným prekladom poèas ciest a ¹tudijných pobytov. Potom sa pou¾ívajú profesionálni a profesionálni prekladatelia. Tlmoèník tie¾ zohráva úlohu vyjednávaèa v úspechu dohodnutého prekladu. Prekladateµská agentúra ponúka aj preklad: ¹tandardné, súdne a literárne. ©pecializuje sa aj na prekladanie informátorov, sprievodcov a dialógových listov. Okrem toho ponúka konferenèné tlmoèenie, èo je výzva pre ka¾dú kanceláriu, ktorá sa zaoberá profesionálnym prekladom. Taktie¾ má odborný preklad: technické, lekárske, informaèné, chemické, finanèné, obchodné, marketingové a právne. Srdeène Vás povzbudzujeme k roz¹íreniu okruhu na¹ich spokojných zákazníkov!