Preklady nakladov na dokumenty

Hydroface

21. storoèie je nádherným vývojom dopytu po novom type prekladu. Zároveò nebude µahostajný k aktuálnej úlohe umiestnenia softvéru. Na èo sa vz»ahuje toto oznámenie?

Niekoµko aktivít upravujúcich materiál na zále¾itosti poµského trhu, medzi ktoré patria softvérový preklad a tým ¹ikovný preklad èlánkov a softvérovej dokumentácie do konkrétneho jazyka, a tie¾ prispôsobi» ho poslednému ¹týlu. Takto sa pripája k takýmto výmene ako je výber formátu dátumu alebo spôsobu triedenia písmen v abecede.Profesionálna lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na terminológiu IT, programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke s my¹lienkami a umeleckými skúsenos»ami súvisiacimi s programami ERP, SCM, CRM, programami plánovania a výroby alebo bankovým softvérom. Spoµahlivé umiestnenie je zmie¹ané so spektrom mo¾ností na dosiahnutie cudzieho ¹tvorca so softvérom a tak, aby sa výrazne premietlo do v¹etkých úspechov spoloènosti.Zavedenie tovaru pre celosvetový tovar súhlasí aj s internacionalizáciou výrobkov. Aká je druhá strana miesta?Internacionalizácia preto jednoducho prispôsobuje produkty po¾iadavkám potenciálnych pou¾ívateµov bez zohµadnenia rôznych miestnych ¹pecifík, keï sa lokalita primárne zameriava na poslednú lokalizáciu, reaguje na dopyt po konkrétnych trhoch, zameriava sa na osobitné potreby danej lokality. Z tohto dôvodu je umiestnenie realizované ¹pecificky pre ka¾dý trh a internacionalizácia raz pre danú komoditu. Oba procesy sa v¹ak rozvíjajú navzájom a s vhodnými plánmi pre globálne trhy - stojí za to premý¹µa» o tom, èi sa budú uplatòova» oba.Existujú závislosti medzi pozíciou a internacionalizáciou, ktoré by sa mali bra» do úvahy pri uskutoèòovaní týchto procesov. Pred zaèiatkom umiestnenia by sa mala internacionalizácia zastavi». Stojí za to premý¹µa», preto¾e dobre prevádzkovaná internacionalizácia výrazne zni¾uje èas potrebný v priebehu lokality, èo predl¾uje obdobie, ktoré mô¾e by» poskytnuté aj na realizáciu produktu. Navy¹e dobre riadená internacionalizácia urèite uplatòuje produkt na cieµové trhy bez rizika spracovania softvéru hneï po fáze lokalizácie.Spoµahlivá lokalizácia softvéru urèite pre¾íva cestu k úspechu va¹ej spoloènosti.