Program fakturacie

Program fakturácie umo¾òuje vydáva» iné typy fakturaèných dokumentov v rýchlej, jednoduch¹ej a prispôsobenej podobe. Modul Comarch ERP Optima Invoices je vysoko funkèný pri pou¾ívaní. Pomocou toho mô¾ete da» texty v nejakej mene.

Táto aplikácia je plne synchronizovaná s vlastnými komponentmi systému Comarch. Príle¾itosti sa aktualizujú v celom sektore, èo zjednodu¹uje úètovníctvo. Vzhµadom na funkènos» (mo¾nosti predaja a nákupu, výmena internetových dokladov je tento modul zïaleka tou najlep¹ou voµbou na námestí medzi úèinkami tohto modelu.Ïal¹ím nástrojom, ktorým je Okno urèených predajov, mô¾ete poskytnú» akékoµvek rady a materiály týkajúce sa daného zákazníka. To je veµmi príjemné rie¹enie pre úètovníkov. Okrem toho má tento projekt funkciu tlaèe. To v¹etko nás robí ¹»astným, ¾e organizácia uµahèuje prevádzku spoloènosti alebo spoloènosti a je to príjemnej¹ia práca.Program Comarch ERP Optima Invoices je skvelý najmä pre slabé a malé spoloènosti, kde úètovné oddelenie nie je veµké a µudia potrebujú odporúèanie a úµavu. Fakturaèný modul je teraz zálohou na registráciu a fakturáciu, uµahèuje prácu µudí a zni¾uje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry s ich okam¾itou opravou aj mo¾nos»ou tlaèe.Comarch ERP Fakturácia Faktúry budú kupova» Optima: vystavovanie predajných faktúr a nákup, pre dámy Fiscalization fyzické podpory pre v¹etky predaje v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výbere tradièných spôsobov platby (bankovým prevodom, kompenzácia, peòa¾ných prostriedkov a ako vzácne uvedené u¾ívateµským softvérom a udr¾iava register pomoci a partnerov.