Proza vybu nej zony

ATEX - existuje súèasná smernica Európskej únie. Definuje základné po¾iadavky, ktoré musí ka¾dá komodita robi», urèená na pou¾itie v oblastiach, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. ©pecifické po¾iadavky sú stanovené v èastiach týkajúcich sa najnov¹ích informácií. Po¾iadavky, ktoré nie sú upravené smernicou ani normami, mô¾u by» cieµom vnútorných predpisov, ktoré platia v zahranièných èlenských krajinách.

procedúraNariadenia nemô¾u by» v rozpore so smernicou, ani nemajú záujem zvý¹i» oèakávania. Preto¾e smernica ATEX 94/9 / ES nás zaväzuje k oznaèeniu CE. Preto ka¾dý výrobok "ATEX", ktorý bol oznaèený symbolom Ex, musel na zaèiatku oznaèi» znaèkou CE výrobcom. A stále postupujte, ak je to jemné s obvyklou úèas»ou tretej strany, ak výrobca pou¾il iný modul ako modul A.

BeezMAXBeezMAX - Úèinná ortopedická mas» pre problémy s kåbmi!

Zjednotenie predpisovKeï¾e nekonzistentné nariadenia týkajúce sa bezpeènosti v urèitých regiónoch EÚ mali obrovské obmedzenia v priamom toku tovaru medzi èlenskými ¹tátmi, bolo rozhodnuté o harmonizácii týchto ustanovení. Úspech pomôcok pou¾ívaných na úlohu v oblastiach, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu 23. marca 1994 Európsky parlament a Rada Európskej únie oznámila, ¾e smernica 94/9 / ES ATEX, ktorý prenikol efekt 01.7.2003. Bola zavedená aj smernica 1999/92 / ES ATEX137 - èo sa tie¾ nazývalo ATEX USERS. Týkala sa minimálnych po¾iadaviek na bezpeènos» pri práci, v pracovných postupoch, v ktorých mô¾eme nájs» výbu¹nú atmosféru.Prvá smernica bola zavedená u¾ v roku 2003. Druhá smernica bola schválená Ministerstvom hospodárstva, funkcie a sociálnej metódy dòa 29. mája 2003 a prebiehala od 25. júla 2003. Dòa 31. októbra 2010 bola v inom zmenenom a doplnenom nariadení ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnej vý¹ke dôvery a hygienu práce, ktorá súvisí s ponukou na stretnutie s výbu¹nou atmosférou na pracovisku, ktorá nahradila nariadenie z roku 2003.