Re tauracia v obytnej budove

Ka¾dé gastronomické zariadenie èelí výzve pripravi» èas» mäsa skôr alebo neskôr pre viac µudí. Èas» by mala by» individuálna a vyrobená v èo najkrat¹om èase, aby sa zabránilo strate chuti vyplývajúcej z vysokého ukladania.

Na svadbu priniesla inovatívna metóda rie¹enie tohto bodu tým, ¾e kuchári ponúkli mo¾nos» mechanického spracovania mäsa. Umiestnený v no¾och, rezanie mäsa zlep¹uje jeho ¹»avnatos» bez straty plnosti spôsobenej tradièným zlomením. Tie¾ umo¾òujú vyhnú» sa rozstrekovaniu tekutín, èo sa prejaví na vy¹¹ej úrovni èistoty na pozadí knihy.Na trhu rozli¹ujeme dva typy sekaèek, ktoré sa lí¹ia predov¹etkým v pohone, spracovateµskej kapacite a dostupných funkciách. Náklady na jednotlivé modely zvyèajne závisia od pou¾itých materiálov, od výrobcu a od rie¹ení, ktoré sa v nich pou¾ívajú.Ruèná rezaèka je jednoduché zariadenie urèené predov¹etkým pre µudí s cieµom ich nízkej gastronómie. Svaly u¾ívateµa sú hnacou silou, ktorou kµuka umo¾òuje komponenty cez stroj. Nezpochybniteµnou èrtou tohto ¹tandardu vybavenia je µahké mno¾stvo priestoru obsadené a z dôvodu pomerne veµkých (od pribli¾ne 800 do 10 tisíc PLN ceny mô¾u by» spotrebované nerentabilné pre svojich u¾ívateµov. Toto ochorenie má výrazne ni¾¹í výkon v porovnaní s ni¾¹ie uvedeným elektrickým rezaèom.Elektrický vrták je stroj urèený predov¹etkým na jedáleò. Na rozdiel od ruèného rezaèa sa hriadeµ èepele pou¾íva v motore.Otáèaním rukoväte kµuky a zní¾ením úlohy vlo¾enia mäsa výrazne zvy¹uje kapacitu spracovania. Jediným obmedzením je metóda operátora (a¾ 400 kusov za hodinu. Tento typ zariadenia zaberá veµa priestoru ako manuálne ekvivalent a veµká hodnota (od zhruba 2,5 tisíc a¾ po takmer tucet tisíc zlotých je jasnou preká¾kou oslavova» ho doma.