Rozvoj priemyslu a miest

Po urèitý èas sa odvetvie na¹ej civilizácie uèí pozoruhodne závratným tempom. Najmä to, ¾e po celé desa»roèia, ktoré uplynuli od vzniku prvých poèítaèov. V ére roz¹írenej automatizácie a informatizácie nie je µahké splni» po¾iadavky zákazníkov, keï väè¹inu práce práve vykonávajú stroje. Preto¾e je dôle¾ité poskytova» profesionálny softvér, ktorý vedie k èoraz väè¹ej sile prakticky vo v¹etkých oblastiach priemyslu.

Príkladom je osamelý jeden z najinovatívnej¹ích odvetví, a to 3D tlaè, ktorá sa odporúèa intenzívnej¹ie rozvíja» a komunikova», aby existovala v perspektíve mnohých priemyselných odvetví. Mô¾eme da» transplantológiu ako dobrý argument. 3D tlaèiarne sú vo výrobe celých orgánov z celých orgánov, ako je ¾alúdok, srdce, peèeò alebo u¹i, èo je neporovnateµne lacnej¹ie, ak porovnáme »a¾ké získavanie orgánov od darcov èloveka.Preto je tu dôle¾itý priemyselný softvér, ktorý spôsobuje rôzne funkcie takejto tlaèiarne. Prístroj musí vedie» s dokonalou presnos»ou, ktorý prvok by mal by» zabudovaný do ktorého prostredia a ktorý reprezentuje skutoèný tvar výstupného produktu.Ak berieme inú èas» odvetvia ako referenèný bod, a to aj telefonicky, uvidíme nieèo veµmi jednoduché aplikácie softvéru. Staèí pozrie» sa na nepredstaviteµné mno¾stvo aplikácií, ktoré sa uvoµòujú na viacerých rôznych modeloch mobilných telefónov a tabuliek. Samotné mobilné zariadenia v niektorých ohµadoch èasto vyu¾ívajú stolové poèítaèe.Poèítaèové hry je mo¾né prida» ako nový argument. V súèasnom priemyselnom odvetví je úloha softvéru dos» jednoduchá a nevy¾aduje ¾iadne pripomienky.Verím, ¾e väè¹ina z vy¹¹ie uvedených dôvodov a racionálne zdôvodnenie presvedèila èitateµov o èlánku o dôle¾itej úlohe, ktorú hrá softvér pre tento priemysel, a povzbudil ich, aby o tom premý¹µali.