Smernica 8 eu

Smernica ATEX v na¹om právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Ide o výrobky urèené pre prax na plochách, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. Výrobky musia by» vyrobené podµa prísnych po¾iadaviek, ktoré sa nepou¾ívajú pre bezpeènos», ale aj pre ochranu zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

V súlade s ustanoveniami predmetného normatívneho zákona sa úroveò bezpeènosti, ako aj v¹etky postupy posudzovania týkajúce sa súèasného, týkajú predov¹etkým ohrozenia ¾ivotného prostredia, v ktorom bude konkrétne zariadenie fungova».Smernica ATEX ¹pecifikuje prísne po¾iadavky, ktoré musí výrobok spåòa», aby mohol by» potrestaný v blízkosti potenciálne výbu¹nej atmosféry. Ktorá zóna je to v¹ak? V prvom rade hovoríme o baniach z èierneho uhlia, kde je mimoriadne vysoké riziko výbuchu metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení na sily. Sú dvaja z nich. V hlavnej èasti sú zariadenia, ktoré sú priradené v podzemí bane a na povrchoch, ktoré mô¾u by» ohrozené explóziou metánu. Druhá èas» je spojená so zariadeniami, ktoré sa pou¾ívajú na cudzích miestach, ale ktoré mô¾u existova» v nebezpeèenstve výbu¹nej atmosféry.

Táto smernica stanovuje základné v¹eobecné po¾iadavky na v¹etky zariadenia, ktoré sú súèas»ou oblastí výbuchu metán / uhoµný prach. ©pecifickej¹ie po¾iadavky mo¾no µahko nájs» v harmonizovaných opatreniach.

Je potrebné ma» na pamäti, ¾e zariadenia, ktoré sú schválené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných oblastiach, by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by sa malo vráti» za znaèku, ktorá by mala by» jednoduchá, viditeµná, neznièiteµná a jednoduchá.

Notifikujúci orgán skúma celý ochranný organizmus alebo jeden z nástrojov v èase poskytnutia súhlasu so súèasným dizajnom a oèakávaniami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 bude súèasná smernica nahradená novým pravidlom ATEX 2014/34 / EÚ.